X hits on this document

88 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 20

Baboon Watch

Firefighting

Pringle Post

Waste

Bernard Heydenrych

Clayton Francis

Mike Bisset

Management

Beaches &

Heritage

Property, Planning

Eddie Roux

Pathways

Association

and Development

Web Co-ordinator

Eddie Roux

Bernard Heydenrych

Eddie Roux

Graham Utton

PRINGLE BAY RATEPAYERS ASSOCIATION PRINGLEBAAI BELASTINGBETALERSVERENIGING Committee Members By Portfolio / Komittee LedeVolgens Portefeulje

Please see ‘Useful Numbers’ on page 19 for the members’ contact details

Commerce

Legal Services

Eddie Roux

Chamber

Peet Ingverson

Secretary

John Knight

Medical

Sue Folb

Chairperson

Ladies Club

Roads, Storm

Graham Utton

Rina Scholtz

Water

Community Hall

Emergency

Security

Rina Scholtz

Axel Maier

Axel Maier

Graham Utton

Policing

Ian Cushny

Axel Maier

Graham Utton

Conservancy

Police Forum

Treasurer

Bernard Heydenrych

Pat Dewil

Graham Utton

Federation

Eddie Roux

Ward

Community Watch

Membership

Pat Dewil

Graham Utton

Smallholdings Ian Cushny

Kontak details vir die lede is beskikbaar op bladsy 19 onder ‘Nuttige Nommers’

The Pringle Post is also available to view and

Die Pringle Pos is ook beskikbaar op ons

download on our website.

webwerf, waar dit gelees of afgelaai kan word.

Website

WebTuiste

www.pringlebayratepayers.co.za

We NeedYour Help

Ons Benodig U Hulp

Our PB Ratepayers Association is only as strong as its members and its Executive Committee. We regularly need new committee members to replace those who have had to leave. If you are available to serve on our committee for a year or two, please let us know by contacting the Chairman on 083 781 1693 or email chairman@pringlebayratepayers.co.za.

Die PB Belastingbetalers Vereniging is net so effektief en sterk soos sy lede en die Uitvoerende Komitee. Ons is gereeld op soek na nuwe lede! Indien u bereid is om u kundigheid te deel en op die komitee te dien vir ‘n jaar of twee, skakel gerus met die Voorsitter op 083 781 1693 of per epos aan chairman@pringlebayratepayers.co.za

Written Contributions

Geskrewe Bydraes

We welcome contributory articles for the Pringle Post, informing the community on the happenings in and around town. Please forward your news to the Editor. Many thanks in advance!

Ons verwelkom bydraende artikels vir die Pringle Pos, om die gemeenskap in te lig oor die gebeurtenisse in en om ons dorp. Stuur gerus U nuus aan die Redakteur. Daar is ‘n groot behoefte vir meer Afrikaanse artikels en ons doen ‘N SPESIALE BEROEP OP DIE AFRIKAANERS IN ONS MIDDE VIR BYDRAES TOT DIE POS. By voorbaat dank!

BOLAND

Waterproofing specialists

Domestic / Commercial / Industrial

Torch-on waterproofing balconies, gutters, parapet walls

Bennie Du Toit 079 088 2435 bolandwaterproofing@msn.com

Banking Details / Bank Besonderhede Nedbank Kleinmond Tel: 028 271 8160 Branch / Tak No: 131505 Savings / Spaar: 2315001714

-------------------

For contributions to the security camera at the entrance of Prin le Ba , please use your erf no. and “security” as reference. You can also make a pledge by sending an email to the address below: security@ pringlebayratepayers.co.za (Axel Maier)

Annual Subscri tion R50 per year. Payment will be appreciated and can be made in cash, by cheque or by electronic transfer (bank details above). Kindly cop confirmation of payment/deposit to our treasurer. Thank you for your support.

The PBRA encourages freedom of expression. However, the views expressed in these articles do not necessarily reflect the views of the PBRA and its members. ------------ Vir bydrae tot die sekuriteits- kamera aan die in an van Prin lebaai, gebruik asb. U erf no. en “sekuriteit” as verwysing. U kan ook U waarborg per e-pos na die volgende adres stuur: security@ pringlebayratepayers.co.za (Axel Maier)

Jaarlikse Inteken eld R50 per jaar Betaling sal waardeer word en kan gedoen word in kontant, per tjek of elektroniese oorplasing (besonderhede bo). Geliewe ‘n kopie van u betaling/deposito aan ons tesourier te stuur. Dankie vir u ondersteuning.

Die belastingbetalers- vereniging bemoedig vryheid van spraak. Let wel dat die standpunte gelig in hierdie artikels is nie noodwendig die standpunte van die vereniging of sy lede nie.

Document info
Document views88
Page views89
Page last viewedWed Jan 18 22:49:41 UTC 2017
Pages20
Paragraphs814
Words12158

Comments