X hits on this document

27 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 6

Eversdal Pre-primêre Skool

Toelatings Beleid

As statutêre verkose liggaam, verteenwoordigend van die ouergemeenskap, is die Beheerliggaam verantwoordelik vir die bepaling van die toelatingsbeleid van hierdie skool.  Die skoolhoof, in haar hoedanigheid as lid van die Beheerliggaam, is verantwoordelik vir die uitvoering van die beleid in die praktyk.

‘n Leerder kan tot die EVERSDAL  PRE-PRIMêRE SKOOL toegelaat word indien ‘n ouer die onderstaande beleid van die skool goedkeur,  bereid is om hom daarby neer te lê en bereid is om sy verpligtinge / verant- woordelikhede dienooreenkomstig na te kom.

1.

Die skool val onder die beheer van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement en sal die beleid en regulasie van die Departement handhaaf.

2.

Die skool, as die mees fundamentele vereiste, sal in sy wese ‘n Christelike karakter hê waarbinne alle onderrig en instruksie in die skool plaasvind.  

3.

Bybelonderrig sal in die skool gegee word maar dit bly steeds die ouers se keuse of hy sy kind(ers) daaraan wil onderwerp.

4.

Die opvoeding in die skool sal ingestel wees op die uitbouing van etiese waardes en waardering van alle kultuurgroepe.

5.

Die milieu waarbinne onderrig geskied sal relevant wees tot die samelewing waarbinne die kinders hulle later as volwassenes sal moet handhaaf.

6.

Eversdal Pre-primêre Skool het 2 voer tale nl. Afrikaans of Engels. (4 Afrikaans en 1 Engelse klas). Ons beleid is om kleuter in sy moedertaal te onderrig.

7.

Die leerplanne, soos deur die Departement voor geskryf, sal gebruik word.

8.

Die skool sal sy taak in vennootskap met die Beheerliggaam uitvoer.

9.

Die leerder wat in die omliggende gebied van Eversdal/Stellenberg/Vredekloof  woonagtig is, geniet voorkeur met die toeken van plek vir 6 weke.  Eers daarna sal kleuters buite die area vir plasing oorweeg word.

Document info
Document views27
Page views27
Page last viewedTue Jan 17 13:37:30 UTC 2017
Pages6
Paragraphs97
Words1257

Comments