X hits on this document

25 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 6

TOESTEMMING EN VRYWARING

Ek, die ondergetekende, __________________________________________________

      (Volle naam en van)

van: __________________________________________________________________

                                             (Woonadres)

synde die ouer/voog van __________________________________________________

       (Naam van leerder)

stem hiermee toe dat my seun/dogter mag deelneem aan alle buitemuurse bedrywighede van die skool, insluitende spele en benutting van alle speel- en klimapparate op die skoolterrein,liggaamsoefeninge en uitstappies hetsy te voet, per voertuig of per trein.  

Ek verstaan en aanvaar dat alle deelname aan bovermelde aktiwiteite en uitstappies op die uitsluitlike risiko van my seun/dogter onderneem word.  Ek in my bogenoemde sowel as my persoonlike hoedanigheid, asook my eksekuteure, eggenote en voormelde kind vrywaar en skeld kwyt hiermee die Provinsiale Administrasie, die  skoolhoof, haar personeel en alle ander werknemers op die skoolterrein van enige en alle eise van watter aard ook al, insluitend enige en alle verlies of skade aan eiendom, sowel as liggaamlike beserings aan my voormelde kind, wat mag ontstaan of voortspruit uit enige en alle bedrywighede soos hierbo vermeld.  

Ek aanvaar die redelikheid van die voorwaardes van die aansoek en onderneem om die skoolfooie stiptelik te betaal by voorlegging daarvan.  Indien ek sou besluit om hierdie ooreenkoms te kanselleer, onderneem ek om een kwartaal skriftelike kennisgewing in te dien by die sekretaresse, Mountainviewrylaan, Eversdal, Durbanville, 7550.

DATUM:___________________HANDT:VADER/VOOG: _______________________

PLEK:____________________ HANDT: MOEDER/VOOG: ______________________

Document info
Document views25
Page views25
Page last viewedSat Dec 10 14:59:47 UTC 2016
Pages6
Paragraphs97
Words1257

Comments