X hits on this document

PDF document

Índex de Proves : - page 29 / 31

264 views

0 shares

7 downloads

0 comments

29 / 31

visita el Fòrum de Psicologia de la UOC

 • 4.

  El terme Psicomotricitat encunyat en el primer terç del segle actual per Dupré , i que dóna nom a una pràctica molt estesa avui a les escoles i en centres de Psicologia fa referència que en el nen:

  • a.

   El moviment i el psíquic estan deslligats, per tant si actuem sobre un no necessàriament estem modificant l'altre.

  • b.

   El moviment i el psíquic estan íntimament lligats, encara que si actuem sobre un no necessàriament estem modificant l'altre.

c. El moviment i el psíquic estan íntimament lligats i que si actuem sobre un estem indirectament modificant l'altre.

d.Cap de les despostes anteriors no és correcta.

5.

Segons la teoria de Piaget, el primer subestadi del període sensoriomotor és l'exercici dels reflexos el qual se situa aproximadament quan el nen té:

  • a.

   Després del primer mes de vida

  • b.

   Entre les 6 i les 8 setmanes de vida

  • c.

   Entre 18 i 24 mesos de vida

  • d.

   Fins a les 4 primeres setmanes de vida

 • 6.

  Quin d'aquests factors és fonamental en la sensibilitat cinestèssica?

  • a.

   És un prerrequisit per a la comunicació

  • b.

   És clau en el desenvolupament perceptiu

  • c.

   És un dels intercanvis afectius primordials

  • d.

   Totes les respostes anteriors són correctes.

7.

Margaret Donaldson, col·laboradora de moderna pels seus estudis sobre:

Piaget a Ginebra, ha passat a la història de la psicología

a.La ment infantil

  • b.

   L’exposició dels infants als riscos socials

  • c.

   L’etologia

  • d.

   El genoma als infants

 • 8.

  Freud defensà l'existència de dues pulsions psíquiques bàsiques, la del plaer (Eros) i la de la destrucció (Thanatos) que es manifestarien des de el naixement del nen. També va establir estadis psicosexuals per a explicar l'evolució del nen. Un dels següents estadis no ho és. Quin?

  • a.

   Oral

  • b.

   Genètic

  • c.

   Fàlic

  • d.

   Anal

 • 9.

  Kohlberg comparteix amb Piaget la creença que la moral es desenvolupa en cada individu passant per una sèrie de fases o etapes. Quina de les següents és la primera de les etapes:

  • a.

   Autonomia

  • b.

   Heteronomia

  • c.

   Utilitat

  • d.

   No hi ha primera etapa, totes esdevenen un tot

 • 10.

  Què s’entén per empatia?

  • a.

   L’actitud cap a l’altre caracteritzada per un esforç objectiu i racional de comprensió intel·lectual dels sentiments d'aquell, excloent particularment tot entranyament afectiu personal i tot judici moral

  • b.

   L'actitud cap a l'altre caracteritzada per un sobreesforç subjectiu i irracional de comprensió intel·lectual dels sentiments d'aquell, excloent particularment tot entranyament afectiu personal i tot judici moral.

  • c.

   L'actitud cap a l'altre caracteritzada per un esforç objectiu i racional de comprensió intel·lectual dels sentiments d'aquell, sense excloure particularment tot entranyament afectiu personal i tot judici moral.

  • d.

   L'actitud cap a l'altre caracteritzada per un esforç objectiu i racional de comprensió intel·lectual dels sentiments d'aquell, excloent particularment tot entranyament afectiu personal però no tot judici moral.

PREGUNTA DE RESPOSTA CURTA (20%):

En el joc el nen crea espais relacionals nous i viu situacions diverses on desenvolupa sentiments, actituds i comportaments relacionals de diferents signe?

Actualitzat a 29/08/2009

29/31

Document info
Document views264
Page views296
Page last viewedTue Jan 24 15:24:33 UTC 2017
Pages31
Paragraphs1593
Words16845

Comments