X hits on this document

19 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 7

REMS Cu-Vlies

N e k o v o v á , v y s o c e p r u ž n á č i s t i c í ž í n k a p r o č i š t ě n í p á j e c í c h p l o c h n a m ě d ě n ý c h t r u b k á c h a t v a r o v k á c h I p r o j i n é m a t e r i á l y .

.

R E M S C u - V l i e s č i s t é p á j e c í p l o c h y p o d l e D V G W . U n i v e r z á l n ě p o u ž i t e l n á , n a m n o h o m a t e r i á l ů , v y s o c e p r u ž n á . Č i s t í d o k o v o v é h o l e s k u , b e z o x i d ů a n e č i s t o t , p o d l e D V G W p r a c o v n í h o l i s t u G W 2 . P á j e n é p l o c h y b e z z á l u p ů . V í c e n á s o b n ě p o u ž i t e l n á . V y m ý v á n í m j i l z e r e g e n e r o v a t , d í k y t o m u d l o u h á ž i v o t n o s t . P ž i t e l n á v l h k á ou i s u c h á .

R o z s a h d o d á v k y R E M S C u - V l i e s . N e k o v o v á , v y s o c e p r u ž n á ž í n k a p r o č i š t ě n í p á j e c í c h p l o c h n a m ě d ě n ý c h t r u b k á c h a t v a r o v k á c h . B a l e n í 1 0 k u s ů . O z n a č e n í O b j . č . 1 6 0 3 0 0

REMS Hot Dog 2

V y s o c e v ý k o n n ý , s u p e r l e h k ý e l e k t r i c k ý p ř í s t r o j k m ě k k é m u p á j e n í . B e z t r a n s f o r m á t o r u , k p ř í m é m u n a p o j e n í d o z á s u v k y . P r o s t a v b u , r e n o v o v a c e , o p r a v y . M ě d ě n é t r u b k y Ø 1 0 2 8 m m Ø 3 / 8 1 1 / 8 8 0 0 ° C Tepelný výkon

R E M S H o t D o g 2 n e j m e n š í a n e j s i l n ě j š í p á j e c í k l e š t ě . S u p e r r y c h l é p á j e n í b e z p l a m e n e . S u p e r r y c h l é p á j e n í , n a p ř . Ø 1 8 m m j e n z a 1 5 s . E n o r m n ě v y s o k ý t e p e l n ý v ý k o n a ž 8 0 0 ° C d í k y 2 t o p n ý m p a t r o n á m . P r o d l o u h o d o b ý p r o v o z . S u p e r l e h k é a p r a k t i c k é , k o m p l e t v á ž í j e n 0 , 7 k g . P o u ž i t e l n é k d e k o l i , i n a ú z k ý c h m í s t e c h .

R o z s a h d o d á v k y R E M S H o t D o g 2 . E l e k t r i c k é p á j e c í k l e š t ě p r o p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k b e z p l a m e n e Ø 1 0 2 8 m m , Ø 3 / 8 1 1 / 8 . 2 3 0 V , 5 0 6 0 H z , 4 4 0 W . P o 1 v z o r k u 2 5 0 g R E M S L o t C u 3 a R E M S P a s t e C u 3 Č i s t i c í k a r t á č e k . V p e v n é m k u f r u z o c e l o v é h o p l e c h u s o h n i v z d o r n o u v l o ž k o u . . O b j . č . 1 6 3 0 2 0 Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

REMS materiál pro pájení viz. strana 139.

136

Čisticí žínka

Kvalitní německý výrobek

Elektrické pájecí kleště

Kvalitní německý výrobek

Document info
Document views19
Page views19
Page last viewedThu Oct 27 01:50:59 UTC 2016
Pages7
Paragraphs80
Words7121

Comments