X hits on this document

24 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 7

REMS Cu-Vlies

N e k o v o v á , v y s o c e p r u ž n á č i s t i c í ž í n k a p r o č i š t ě n í p á j e c í c h p l o c h n a m ě d ě n ý c h t r u b k á c h a t v a r o v k á c h I p r o j i n é m a t e r i á l y .

.

R E M S C u - V l i e s č i s t é p á j e c í p l o c h y p o d l e D V G W . U n i v e r z á l n ě p o u ž i t e l n á , n a m n o h o m a t e r i á l ů , v y s o c e p r u ž n á . Č i s t í d o k o v o v é h o l e s k u , b e z o x i d ů a n e č i s t o t , p o d l e D V G W p r a c o v n í h o l i s t u G W 2 . P á j e n é p l o c h y b e z z á l u p ů . V í c e n á s o b n ě p o u ž i t e l n á . V y m ý v á n í m j i l z e r e g e n e r o v a t , d í k y t o m u d l o u h á ž i v o t n o s t . P ž i t e l n á v l h k á ou i s u c h á .

R o z s a h d o d á v k y R E M S C u - V l i e s . N e k o v o v á , v y s o c e p r u ž n á ž í n k a p r o č i š t ě n í p á j e c í c h p l o c h n a m ě d ě n ý c h t r u b k á c h a t v a r o v k á c h . B a l e n í 1 0 k u s ů . O z n a č e n í O b j . č . 1 6 0 3 0 0

REMS Hot Dog 2

V y s o c e v ý k o n n ý , s u p e r l e h k ý e l e k t r i c k ý p ř í s t r o j k m ě k k é m u p á j e n í . B e z t r a n s f o r m á t o r u , k p ř í m é m u n a p o j e n í d o z á s u v k y . P r o s t a v b u , r e n o v o v a c e , o p r a v y . M ě d ě n é t r u b k y Ø 1 0 2 8 m m Ø 3 / 8 1 1 / 8 8 0 0 ° C Tepelný výkon

R E M S H o t D o g 2 n e j m e n š í a n e j s i l n ě j š í p á j e c í k l e š t ě . S u p e r r y c h l é p á j e n í b e z p l a m e n e . S u p e r r y c h l é p á j e n í , n a p ř . Ø 1 8 m m j e n z a 1 5 s . E n o r m n ě v y s o k ý t e p e l n ý v ý k o n a ž 8 0 0 ° C d í k y 2 t o p n ý m p a t r o n á m . P r o d l o u h o d o b ý p r o v o z . S u p e r l e h k é a p r a k t i c k é , k o m p l e t v á ž í j e n 0 , 7 k g . P o u ž i t e l n é k d e k o l i , i n a ú z k ý c h m í s t e c h .

R o z s a h d o d á v k y R E M S H o t D o g 2 . E l e k t r i c k é p á j e c í k l e š t ě p r o p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k b e z p l a m e n e Ø 1 0 2 8 m m , Ø 3 / 8 1 1 / 8 . 2 3 0 V , 5 0 6 0 H z , 4 4 0 W . P o 1 v z o r k u 2 5 0 g R E M S L o t C u 3 a R E M S P a s t e C u 3 Č i s t i c í k a r t á č e k . V p e v n é m k u f r u z o c e l o v é h o p l e c h u s o h n i v z d o r n o u v l o ž k o u . . O b j . č . 1 6 3 0 2 0 Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

REMS materiál pro pájení viz. strana 139.

136

Čisticí žínka

Kvalitní německý výrobek

Elektrické pájecí kleště

Kvalitní německý výrobek

Document info
Document views24
Page views24
Page last viewedTue Dec 06 17:54:33 UTC 2016
Pages7
Paragraphs80
Words7121

Comments