X hits on this document

29 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 7

REMS Cu-Vlies

N e k o v o v á , v y s o c e p r u ž n á č i s t i c í ž í n k a p r o č i š t ě n í p á j e c í c h p l o c h n a m ě d ě n ý c h t r u b k á c h a t v a r o v k á c h I p r o j i n é m a t e r i á l y .

.

R E M S C u - V l i e s č i s t é p á j e c í p l o c h y p o d l e D V G W . U n i v e r z á l n ě p o u ž i t e l n á , n a m n o h o m a t e r i á l ů , v y s o c e p r u ž n á . Č i s t í d o k o v o v é h o l e s k u , b e z o x i d ů a n e č i s t o t , p o d l e D V G W p r a c o v n í h o l i s t u G W 2 . P á j e n é p l o c h y b e z z á l u p ů . V í c e n á s o b n ě p o u ž i t e l n á . V y m ý v á n í m j i l z e r e g e n e r o v a t , d í k y t o m u d l o u h á ž i v o t n o s t . P ž i t e l n á v l h k á ou i s u c h á .

R o z s a h d o d á v k y R E M S C u - V l i e s . N e k o v o v á , v y s o c e p r u ž n á ž í n k a p r o č i š t ě n í p á j e c í c h p l o c h n a m ě d ě n ý c h t r u b k á c h a t v a r o v k á c h . B a l e n í 1 0 k u s ů . O z n a č e n í O b j . č . 1 6 0 3 0 0

REMS Hot Dog 2

V y s o c e v ý k o n n ý , s u p e r l e h k ý e l e k t r i c k ý p ř í s t r o j k m ě k k é m u p á j e n í . B e z t r a n s f o r m á t o r u , k p ř í m é m u n a p o j e n í d o z á s u v k y . P r o s t a v b u , r e n o v o v a c e , o p r a v y . M ě d ě n é t r u b k y Ø 1 0 2 8 m m Ø 3 / 8 1 1 / 8 8 0 0 ° C Tepelný výkon

R E M S H o t D o g 2 n e j m e n š í a n e j s i l n ě j š í p á j e c í k l e š t ě . S u p e r r y c h l é p á j e n í b e z p l a m e n e . S u p e r r y c h l é p á j e n í , n a p ř . Ø 1 8 m m j e n z a 1 5 s . E n o r m n ě v y s o k ý t e p e l n ý v ý k o n a ž 8 0 0 ° C d í k y 2 t o p n ý m p a t r o n á m . P r o d l o u h o d o b ý p r o v o z . S u p e r l e h k é a p r a k t i c k é , k o m p l e t v á ž í j e n 0 , 7 k g . P o u ž i t e l n é k d e k o l i , i n a ú z k ý c h m í s t e c h .

R o z s a h d o d á v k y R E M S H o t D o g 2 . E l e k t r i c k é p á j e c í k l e š t ě p r o p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k b e z p l a m e n e Ø 1 0 2 8 m m , Ø 3 / 8 1 1 / 8 . 2 3 0 V , 5 0 6 0 H z , 4 4 0 W . P o 1 v z o r k u 2 5 0 g R E M S L o t C u 3 a R E M S P a s t e C u 3 Č i s t i c í k a r t á č e k . V p e v n é m k u f r u z o c e l o v é h o p l e c h u s o h n i v z d o r n o u v l o ž k o u . . O b j . č . 1 6 3 0 2 0 Jiná napětí sítě na vyžádání.

Příslušenství

REMS materiál pro pájení viz. strana 139.

136

Čisticí žínka

Kvalitní německý výrobek

Elektrické pájecí kleště

Kvalitní německý výrobek

Document info
Document views29
Page views29
Page last viewedMon Jan 16 11:25:57 UTC 2017
Pages7
Paragraphs80
Words7121

Comments