X hits on this document

31 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 7

REMS Contact 2000

V y s o c e v ý k o n n ý , k o m p a k t n í e l e k t r i c k ý p ř í s t r o j k m ě k k é m u p á j e n í . S b e z p e č n o s t n í m t r a n s f o r m á orem t P r o s . t a v b u , r e n o v a c i , o p r a v y . M ě d ě n é t r u b k y Ø 6 5 4 m m Ø 1 / 4 2 1 / 8 9 0 0 ° C Tepelný výkon

R E M S C o n t a c t 2 0 0 0 n e j m e n š í , n e j s i l n ě j š í a n e j r y c h l e j š í p ř í s t r o j t o h o t o d r u h u . 2 0 0 0 W p á j e c v ý k o n . 4 m d l o u h ý k a b e l k p á j e c í m k l e š t í m . P r a k t i c k ý , k o m p a k t n í . V ý h o d n á h m o t n o s t , m a l é r o z m ě r y D x Š x V : 2 1 0 x 1 5 0 x 1 4 0 . m m .

í

S u p e r r y c h l é p á j e n í d í k y e n o r m n ě v y s o k é m u t e p e l n é m u v ý k o n u ( 9 0 0 ° C ) . P r o v o z n í v ý k o n = p á j e c í v ý k o n = 2 0 0 0 W ! D í k y t o m u j e d o b a p á j e n í n a p ř . p r o Ø 1 8 m m p o u h ý c h 1 8 s . P o u ž i t e l n ý k d e k o l i , i n a ú z k ý c h m í s t e c h . O k a m ž i t ě p ř i p r a v e n k p r o v o z u , s t a č í j e j p o u z e p ř i p o j i t d o z á s u v k y Ž á d n é n a s t a v o v á n í p á j e c í h o p r o u d u . V e l k ý p r a c o v n í r á d i u s d í k y 4 m d l o u h é m u k a b e l u k p á j e c í m . k l e š t í m . O h e b n ý o c h r a n n ý k r y t k a b e l u . N a t e p l o t n í c h v l i v e c h n e z á v i s l é ř í z e n í p á j e c í h o p r o u d u . P r i z m a t i c k é e l e k t r o d y p r o u n i v e r z á l n í p o u ž i t í , m a x i m á l n ě v y u ž i t e l n é d í k y o p t i m a l i - z o v a n é m u u p n u t í . T y č k o v é e l e k t r o d y p r o p r á c i n a ú z k ý c h m í s t e c h . D r ž á k e l e k t r o d a š r o u b y z n e r e z o v é o c e l i . S n a d n á v ý m ě n a e l e k t r o d .

P r i z m a t i c k é e l e k t r o d y p r o u n i v e r z á l n í p o u ž i t í , m a x i m á l n ě v y u ž i t e l n é d í k y o p t i m a l i z o v a n é m u u p n u t í .

R o z s a h d o d á v k y R E M S C o n t a c t 2 0 0 0 . E l e k t r i c k ý p á j e c í p ř í s t r o j p r o p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k b e z p l a m e n e Ø 6 5 4 m m , Ø 1 / 4 2 1 / 8 . 2 3 0 V , 5 0 6 0 H z , 2 0 0 0 W , ř í d i c í n a p ě t í 2 4 V P á j e c í k l e š t ě s 4 m d l o u h ý m k a b e l e m b e z p e č n o s t n í t r a n s f o r m á t o r 2 p á ry p r i z m a t i c k ý c h e l e k t r o d . V k a r t o n u . , , O b j . č . 1 6 4 0 1 1 Jiná napětí sítě na vyžádání.

.

R o z s a h d o d á v k y R E M S C o n t a c t 2 0 0 0 S u p e r - P a c k . E l e k t r i c k ý p á j e c í p ř í s t r o j p r o p á j e n í m ě d ě - n ý c h t r u b e k b e z p l a m e n e Ø 6 5 4 m m , Ø 1 / 4 2 1 / 8 . 2 3 0 V , 5 0 6 0 H z , 2 0 0 0 W ř í d í c í n a p ě t í 2 4 V P á j e c í k l e š t ě s 4 m d l o , u h ý m k a b e l e m , b e z p e č n o s t n í t r a n s - f o r m á t o r , 2 p á r y p r i z m a t i c k ý c h e l e k t r . o d , 1 p á r t y č k o v ý c h e l e k t r o d , 2 5 0 g k v a l i t n p á j k y R E M S L o t C u 3 , 2 5 0 g k v a l i t n í p a s t y n a m ě k k é p á j e n í R E M S P a s t e C u 3 1 ř e z á k t r u b e k R E M S R A S C u - I N O X 3 3 5 , b a l e n í s 1 0 k u s y č i s t i c í c h ž í n e k R E M S C u - V l i e s . V p e v n é m k u f r u z o c e l o v é h o p l e c u . O b j . č . 1 6 4 0 5 0

í

,

Příslušenství

Označení Prizmatické elektrody (pár) Prizmatické elektrody v držáku (pár) Tyčkové elektrody (pár) Kufr z ocelové plechu s vložkou REMS materiál pro pájení viz. strana 139.

Obj.č. 164111 164110 164115 164250

Elektrický pájecí přístroj

Kvalitní německý výrobek

137

Document info
Document views31
Page views31
Page last viewedFri Jan 20 10:23:03 UTC 2017
Pages7
Paragraphs80
Words7121

Comments