X hits on this document

28 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 7

REMS Lot Cu 3

M ě k k é p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k s m ě d ě n ý m i , b r o n z o - v ý m i a m o s a z n ý m i t v a r o v k a m i p r o i n s t a l a c i s t u d e n é a t e p l é v o d y a i n s t a l a c i t o p e n í 1 1 0 ° C . P o d l e D V G W p r a c o v n í l i s t u G W 2 . L e g o v á n í ( H m o t n . % ) 9 7 % S n , 3 % C u T e p l o t a t a v e n í 2 3 0 2 5 0 ° C R E M S L o t C u 3 k v a l i t n í m ě k k á p á j k a . N e o b s a h u j e o l o v o , n e p o š k o z u j e z d r a v í č l o v ě k a a ž i v o t n í p r o s t ř e d í . N e o b s a h u j e s t ř í b r o , p o d l e n o r m y . V e l m i v ý h o d n á c e n a . R o z s a h d o d á v k y R E M S L o t C u 3 . 2 5 0 g c í v k a d r á t u m ě k k é p á j k y S - S n 9 7 C u 3 , D I N E N 2 9 4 5 3 , Ø 3 m m , p r o m ě k k é p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k s m ě d ě n ý m i , b r o n z o v ý m i a m o s a z n ý m i t v a r o v k a m i p r o i n s t a l a c e t e p l é a s t u d e n é v o d y a i n s t a l a c e t o p e n í 1 1 0 ° C . O b j . č . 1 6 0 2 0 0

REMS Paste Cu 3

M ě k k é p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k s m ě d ě n ý m i , b r o n z o - v ý m i a m o s a z n ý m i t v a r o v k a m i p r o i n s t a l a c i t e p l é a s t u d e n é v o d y a i n s t a l a c i t o p e n í 1 1 0 ° C . P o d l e D V G W p r a c o v n í h o l i s t u G W 7 ( D V G W - R e g . - N r . D V - 0 1 0 1 A P 2 7 9 3 ) R E M S P a s t e C u 3 k v a l i t n í p a s t a p r o m ě k k é p á j e n í . N e o b s a h u j e o l o v o , n e p o š k o z u j e z d r a v í a n i ž i v o t n í p r o s t ř e d í . N e o b s a h u j e s t ř í b r o , p o d l e n o r m y . V e l m i v ý h o d n á c e n a . Ž á d n á d a l š í s p o t ř e b a t a v i c í c h p ř í s a d , t a v i c í p ř í s a d a j e j i ž o b s a ž e n a v p a s t ě . D í k y t o m u s e s n í ž í n e b e z p e č í k o r o z e . Ž á d n é p ř e h ř í v á n í t r u b e k a t v a r o v e k , p r o t o ž e t a v e n í p á j k y a s p r á v n á t e p l o t a p á j e n í j e d í k y z m ě n ě z a b a r v e n í j a s n ě r o z p o z n a t e l n á . V y s o k ý s t u p e ň p l n ě n í v p á j e c í s p á ř e , d í k y t o m u v y s o k á p e v n o s t . S n a d n é o d s t r a - ň o v á n í z b y t k ů r o z p u s t n ý c h v e s t u d e n é v o d ě . V p l a s t o v é l a h v i č c e s n e z t r a t i t e l n ý m š t ě t c e m i n t e g r o v a n ý m v u z á v ě r u . R o z s a h d o d á v k y R E M S P a s t e C u 3 . 2 5 0 g p a s t a p r o m ě k k é p á j e n í z p á j e c í h o p r á š k u S - S n 9 7 C u 3 p o d l e D I N E N 2 9 4 5 3 a t a v i c í p ř í s a d y 3 . 1 . 1 . C , D í I N E N 2 9 4 5 4 - 1 , p r o m ě k k é p á j e n m ě d ě n ý c h t r u b e k s m ě d ě n ý m i , b r o n z o v ý m i a m o s a z n ý m i t v a r o v k a m i p ř i i n s t a l a c i t e p l é a s t u d e n é v o d y a i n s t a l a c i t o p e n í 1 1 0 ° C . D V G W - k o n t r o l n í o z n a č e n í F l 0 3 8 V p l a s t o v é l a h v i č c e . s n e z t r a t i t e l n ý m š t ě t c e m . O b j . č . 1 6 0 2 1 0

REMS Lot P6

T v r d é p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k s m ě d ě n ý m i , b r o n z o v ý m i a m o s a z n ý m i t v a r o v k a m i p ř i i n s t a l a c i t e p l é a s t u d e n é v o d y i n s t a l a c i p l y n u , c h l a d í c í a k l i m a t i z a č n í t e c h n i k y . , P o d l e D V G W p r a c o v n í h o l i s t u G W 2 . L e g o v á n í ( H m o t n . % ) 9 4 % C u , 6 % P T e p l o t a t a v e n í 7 1 0 8 9 0 ° C R E M S L o t P 6 k v a l i t n í t v r d á p á j k a . U n i v e r z á l n í p o u ž i t í p r o t é m ě ř v š e c h n y b ě ž n é d r u h y s p o j e n í p ř i i n s t a l a c i m ě d ě - n ý c h t r u b e k . Z v l á š t p r o p á j e n í k a p i l á r n í c h s p á r p ř i i n s t a l a c i m ě d ě n ý c h t r u b e k b e z t v a r o v e k D l o u h ý i n t e r v a l t a v e n í d í k y n í z k é m u o b s a h u f o s f o r u z a r u č u j e p á j e n ý m m í s t ů m z v ý š e n o u o d o l n o s t . N e o b s a h u j e s t ř í b r o , p o d l e n o r m y . V e l m i v ý h o d n á c e n a . R o z s a h d o d á v k y R E M S L o t P 6 . 1 k g t v r d é p á j k y ( t y č k y ) B - C u 9 4 P - 7 1 0 / 8 9 0 , D I N E N 1 0 4 4 , / 2 m m , p r o t v r d é p á j e n í m ě d ě n ý c h t r u b e k s m ě d ě n ý m i , b r o n z o v ý m i a m o s a z n ý m i t v a r o v - k a m i p ř i i n s t a l a c i s t u d e n é a t e p l é v o d y , i n s t a l a c i p l y n u , c h l a d í c í k l i m a t i a z a č n í t e c h n i k y . V k a r t o n u . O b j . č . 1 6 0 2 2 0

Měkká pájka S-Sn97Cu3, DIN EN 29453

bez olova

Kvalitní německý výrobek

Pasta pro měkké pájení z pájecího prášku S-Sn97Cu3 podle DIN EN 29453 a tavící přísady 3.1.1.C, DIN EN 29454-1

bez olova

Kvalitní německý výrobek

Tvrdá pájka B-Cu94P-710/890, DIN EN 1044

139

Document info
Document views28
Page views28
Page last viewedSun Dec 11 10:14:55 UTC 2016
Pages7
Paragraphs80
Words7121

Comments