X hits on this document

67 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 47

¶ÚÔ‰Ú›Ô: Chairpersons:

a. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ BÔ˘‰Ô‡Ú˘ K·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ EÙ·ÈÚ›·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Konstantine Boudouris Professor of Philosophy - University of Athens President of Greek Philosophical Society and President of International Association of Greek Philosophy

    • b.

      K·ıËÁËÙ‹˜ HÏ›·˜ NÙÈÓÂÓ‹˜ ¶Ú‡Ù·ÓȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N·fiψ˜ Professor Elias Dinenis Rector of Neapolis University - Pafos

  • ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ K·ıËÁËÙÔ‡ ΢ڛԢ HÏ›· NÙÈÓÂÓ‹, ¶Ú˘Ù¿Óˆ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË- Ì›Ô˘ N·fiψ˜.

Address by Professor Elias Dinenis, Rector of Neapolis University - Pafos. ¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ K·ıËÁËÙÔ‡ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ,

΢ڛԢ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ BÔ˘‰Ô‡ÚË, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ OÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ EÙ·ÈÚ›·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. Address by Professor Konstantine Boudouris, President of the Organising Committee of the Conference and President of the International Association of

Greek Philosophy.

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ NÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙȘ AÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜, ∫·ıËÁËÙÔ‡ ΢ڛԢ AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ §·‰ÈÎÔ‡, University of South Africa. Address by the President of the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Professor Anastasios Ladikos, University of South Africa.

31

Document info
Document views67
Page views67
Page last viewedTue Oct 25 01:40:21 UTC 2016
Pages47
Paragraphs592
Words6004

Comments