X hits on this document

168 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 47

¶ÚÔ‰Ú›Ô: Chairpersons:

°Ú·ÌÌ·Ù›·: Secretaries:

a. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ BÔ˘‰Ô‡Ú˘ K·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ OÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Konstantine Boudouris Professor of Philosophy University of Athens President of the Organising Committee of the Conference

b. K·ıËÁËÙ‹˜ HÏ›·˜ NÙÈÓÂÓ‹˜ ¶Ú‡Ù·ÓȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N·fiψ˜ Professor Elias Dinenis Rector Neapolis University - Pafos

a. M·Ú›· A‰¿Ì ¢È‰¿ÎÙˆÚ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ §˘ÎÂȿگ˘ §¤ÎÙˆÚ EÏÏËÓÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Oslo Maria Adam Doctor of Philosophy Lecturer in Greek Philosophy Oslo University

  • b.

    N·ÛԇϷ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘

  • M.

    ¢.E. ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊ›·

¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ M˯·ÓÈÎfi˜ Nasoula Barbarigou M. Phil. in Philosophy Civil Engineer

33

Document info
Document views168
Page views168
Page last viewedSun Jan 22 10:10:03 UTC 2017
Pages47
Paragraphs592
Words6004

Comments