X hits on this document

165 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 47

09.20 - 09.40:

09.40 - 10.00:

10.00 - 10.20:

36

X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Charalambos Apostolopoulos Associate Professor of Philosophy University of Ioannina

ºÈÏÔÛÔÊ›·, Ù¤¯ÓË Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ Oswald Spengler Philosophie, Kunst und Technik bei Oswald Spengler

¢Ú ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™. ¶·Ù¤Ï˘ E›ÎÔ˘ÚÔ˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô KÚ‹Ù˘ X·ÓÈ¿, KÚ‹ÙË Dr. Dimitrios S. Patelis Assistant Professor of Philosophy Technical University of Crete Chania, Crete

T¤¯ÓË Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ˆ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Art and Technology as Forms of Human Creativity

KÒÛÙ·˜ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ¢È‰¿ÎÙˆÚ KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ §¤ÎÙˆÚ ÙÔ˘ TÔ̤· AKE¢. ™EMºE EıÓÈÎfi MÂÙÛfi‚ÂÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Kostas Theologou Doctor in Social Sciences, Lecturer Department of Humanities and Social Sciences School of Applied Mathematics and Physics National Technical University of Athens

H Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘: H ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÛÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Technology towards the Imaging Style: The Necessity of the Relation between Art and Technical Applications

Document info
Document views165
Page views165
Page last viewedSat Jan 21 18:34:13 UTC 2017
Pages47
Paragraphs592
Words6004

Comments