X hits on this document

164 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 47

°Ú·ÌÌ·Ù›·: Secretary:

•·Óı›Ë M·ÏÏ‹ Yfi„ËÊÈ· ¢È‰¿ÎÙˆÚ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ TÌ‹Ì· ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Xanthippe Balli Doctoral Candidate Department of Philosophy Aristoteles University of Thessaloniki

19.00 - 19.20:

¢Ú ™ˆÙËÚ›· TÚÈ·ÓÙ¿ÚË §¤ÎÙˆÚ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ Dr. Sotiria Triantari Lecturer in Philosophy Pedagogic Faculty University of Western Macedonia, Greece

H Ù¤¯ÓË ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche Î·È Maurice Merleau-Ponty The Art in the Philosophy of Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche and Maurice Merleau-Ponty

19.20 - 19.40:

¢Ú M·Ú›· §¿Îη EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ ÛÙÔ TEI Aı‹Ó·˜ M¤ÏÔ˜ ™E¶ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi AÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Dr. Maria Lakka Scientific Collaborator at the Athens Technical Institute Lecturer at the Greek Open University

From Representation to Rhythm: Video Installations and the Envelopment of Kinesthetic Experience O ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜

19.40 - 20.00:

™YZHTH™H - DISCUSSION

43

Document info
Document views164
Page views164
Page last viewedSat Jan 21 16:29:18 UTC 2017
Pages47
Paragraphs592
Words6004

Comments