X hits on this document

93 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 47

°Ú·ÌÌ·Ù›·: Secretaries:

11.40 - 12.00:

12.00 - 12.30:

12.30 - 12.50:

62

Aristotle University of Thessaloniki Vice-President of Greek Philosophical Society

Christopher Kurfess Teaching Fellow Department of Classics University of Pittsburgh

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÚÒÈÌÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¢È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi AÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Konstantinos Proimos Doctor of Philosophy Lecturer in the Greek Open University

º·ÓÙ·Û›· Î·È Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi. T¯ÓÈÎÔ› ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ› ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 Imagination and Imaginary. Technical Experimentation in the European Visual Arts of the Nineteen Sixties

Jeremiah Reedy Professor of Classics Emeritus Macalester College Honorary President of International Association of Greek Philosophy

Philosophy and/or Poetry: The Case of Lucretius ºÈÏÔÛÔÊ›· ηÈ/‹ Ô›ËÛȘ: H ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ §Ô˘ÎÚËÙ›Ô˘

¢Ú EϤÓË °¤ÌÙÔ˘ §¤ÎÙˆÚ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘ TÌ‹Ì· MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜, IÛÙÔÚ›·˜ Î·È £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ EÈÛÙ‹Ì˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ Dr. Eleni Gemtou Lecturer of History of Art Department of History and Philosophy of Science University of Athens

Science, Art and Technology in the Work of M. Duchamp: A Philosophical Approach

Document info
Document views93
Page views93
Page last viewedFri Dec 02 22:58:07 UTC 2016
Pages47
Paragraphs592
Words6004

Comments