X hits on this document

177 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 47

18.10 - 18.25:

Celine Dewas Doctoral Candidate in Philosophy Department of Philosophy University of Lille France

Bergson and Kazantzakis: The Role of Art according to the Metaphysic of Movement M¤ÚÍÔÓ Î·È K·˙·ÓÙ˙¿Î˘: O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ΛÓËÛ˘

18.25 - 18.35:

™YZHTH™H - DISCUSSION

¶APOY™IA™H ¶EPI§HæEøN - ANAKOINø™EøN ME ANAPTH™H ™E ¶INAKA ◊ KAI ME ¢IANOMH AYTøN

™ÔÊ›· BÔ˘‰Ô‡ÚË ¢È‰¿ÎÙˆÚ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Aı‹Ó· Sophia Boudouri Doctor of Philosophy Athens

æËÊȷ΋ Ù¤¯ÓË Û ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ Digital Art in a Digital World

°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ PÂÓÙ›Ê˘ MÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ¢›ψ̷ Eȉ›Î¢Û˘ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊ›· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ Gerasimos Rentifis M.Phil. in Philosophy Department of Philosophy University of Athens

H Ï·ÙˆÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘

  • Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡ ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜

Plato’s Views on Art in Relation to the Educational Ideal

30

Document info
Document views177
Page views177
Page last viewedTue Jan 24 19:19:05 UTC 2017
Pages47
Paragraphs592
Words6004

Comments