X hits on this document

Word document

CSfN 2009 Program - page 37 / 50

217 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 50

P-124  Chang-Lin LI, Xu ZHANG        

Synaptic vesicle proteins are transported to axon terminals by different vesicle precursors

P-125  Qian LI, Shao-Min ZHANG, Yi YU, Huai-Jian ZHANG, Qiao-Sheng ZHANG, Xiao-xiang ZHENG           

Influence of the MFB stimulation on the mesencephalic dopaminergic system

P-126  Li Xiu, Wang Xiao Wei, Mao-Ying Qi Liang, Yang Chang Jiang, Wu Gen Cheng, Wang Yang Qing           

Anti-allodynic Effects of Intrathecal TLR4 Antagonist LPS-RS in Rats with Bone Cancer Pain

P-127  Zhao-duan Li, Yi-Zhang, Xingkui-Liu, Tian-Yu       

Connection changes between S1 and S2 somatosensory cortex in different anesthesia depth

P-128  Xin-Wei CHEN, Xu-Jie ZHANG, Tian-Wei ZHANG, Rou-Gang XIE, Ceng Luo, Yihui Liu, Hui XU, San-Jue HU        

Behaviors of mechanical and cold allodynia in chronically compressed DRG rats

P-129  Dan LV, Yan WANG, Chun-Li LI, Fan YANG, Jun CHEN          

Antinociceptive effects of rapamycin on nociception and pain hypersensitivity: roles of mTOR signaling pathway?

P-130  Qi-Liang Mao-YING, Wen-Li MI, Qiong LIU, Xiao-Wei WANG, Xiu LI, Chang-Jiang YANG, Yan-Qing WANG, Gen-Cheng WU   

Involvement of spinal neurotrophin-3 in the anti-hyeralgesia of electroacupuncture on the monoarthritic rats

P-131  Xiao-Peng Mei, Wei Wang, Wen Wang, Yun-Qing Li     

The effect of NMDA antagonist ketamine on spinal astrocytic activation

P-132  Wen-Li MI, Qi-Liang Mao-YING, Qiong LIU, Xiao-Wei WANG, Xiu LI, Chang-Jiang YANG, Yan-Qing WANG, Gen-Cheng WU       

Anti-hyperalgesia of spinal neurotrophin-3 in CFA induced monoarthritic rats

P-133  Chao-Ling QU, Bo XING, Yong-Hui DANG, Yan ZHAO, Feng-Yi XU, Fu-Quan HUO, Jing-Shi TANG         

Sex differentiation of effect of microinjection of somatostatin into ventrolateral orbital cortex on formalin-induced nociceptive behavior in rats

P-134  Hai-Yan SHENG, Fu-Quan HUO, Chao-Ling QU, Jing-Shi TANG        

5-HT2 receptor mediated antinociception in the ventrolateral orbital cortex: A possible pre-synaptic facilitatory effect

P-135  Yan Sun, Xiao-Dong Jiang, Lei Xiao, Hai-Qing Gong, Pei-Ji Liang       

Modulation of Inward-Rectifying K+ Current by Activation of NMDA Receptors on Carp Retinal Horizontal Cells

P-136  Zhi-Hong Sun, Zhan-Tao Bai, Xia Liu I, Yong-Hua Ji       

Pharmacological phenotypes of mice spontaneous pain behaviors and spinal neuronal activities induced by scorpion Buthus martensi Karsch venom

P-137  Feng Wang, Xu Zhang        

FXYD domain-containing ion transport regulator 2 in the small-diameter neurons of dorsal root ganglion regulates nociception

P-138  Hui Wang, Dan Chen, Xiao-Qiong Wu, Ju-Fang Huang, Xue-Gang Luo       

The possible effect of the proBDNF on the rat retina following acute high intraocular pressure injury

P-139  Junling Wang, Bin Xiao, Xiangxiang Cui, Ji-feng Guo, Li-fang Lei, Xing-wang Song, Lu Shen, Hong Jiang, Xin-xiang Yan, Qian Pan, Zhi-gao Long, Kun Xia, Beisha Tang       

Analysis of SCA2 and SCA3/MJD Repeats in Parkinson’s Disease in Mainland China, Genetic, Clinical, and PET Findings

P-140  Da-Lu LIU, Wen-Ting WANG, Lan-Fng DU, Da-Wei ZHENG, San-Jue HU        

Document info
Document views217
Page views217
Page last viewedTue Jan 17 07:41:58 UTC 2017
Pages50
Paragraphs1559
Words14197

Comments