X hits on this document

670 views

0 shares

0 downloads

0 comments

349 / 370

ecouqenein

set at nought set at nought

ecouqenoun

epagein

bring on

epairein

be elated

epegeirein epexein

awaken hold upon

epibainein epiblepein epiginwskein epilanqanein

go upon look upon observe forget

epipiptein epispan episunagein epitiqenai epixairein epixein ergazesqai ergon erizein etazein eudokein eufrainein

fall upon pursue collect put on rejoice over pour over work work strive examine be well pleased delight

342 Wisd. 4:18; Sir. 34(31): 22, 31 Sir. 34(31):22, 31; 47:7 Sir. 1:30; 4:17, 21; 23:16; 46:3; 47:20; 48:2 Sir. 33(36):3; 46:2; 47:4; 48:18 Sir. 46:1 Sir. 5:1, 8; 13:11; 32(35)02 Sir. 2:12; 9:2 Sir. 11:30 Wisd. 5:7; Sir. 19:27 Sir. 7:27; 23:14; 29:15; 37:6 Sir. 25:19 Wisd. 1:12; 19:3 Sir. 16:10 Sir. 11:31 Sir. 8:7; 23:3 Wisd. 17:15 Wisd. 3:14; Sir. 51:2 Wisd. 1:12; Sir. 10:6 Sir. 8:2; 11:9 Wisd. 2:19; 6:6 Sir. 18:31 Sir. 19:5; 27:29; 32(35):19

Document info
Document views670
Page views670
Page last viewedFri Oct 28 18:10:33 UTC 2016
Pages370
Paragraphs4563
Words81467

Comments