X hits on this document

1341 views

0 shares

0 downloads

0 comments

350 / 370

eufrosunh efistanai zhtein qelhma qlibein

joy set upon seek will oppress

qliyij qoruboj qrasuj qumoj

oppression tumult rash anger

idein istanai

see stand

isxuein kaqairein kakia kakopoiein kakoj kakoun

prevail purge bad do bad bad do bad

kakwj kaloj kataballein

badly beautiful overthrow

katagein

lead down

343 Wisd. 2:9 Wisd. 18:17; 19:1 Sir. 12:12; 51:3 Sir. 8:15; 35(32):17 Wisd. 5:1; 10: Sir. 4:4; 30:21, 34(31):31; 46:5, 16 Sir. 32(35):20 Wisd. 14:26 Sir. 4:29 Wisd. 10:3; 11:18; Sir. 39:28 (2x); 45:18, 19 Wisd. 2:17 Wisd. 18:16; Sir. 27:26; 37:9 Sir. 29:6 Sir. 28:14; 31(34):23 Wisd. 16:14 Sir. 19:28 Wisd. 15:12; Sir. 12:3 Wisd. 19:16; Sir. 3:26; 7:20; 11:24; 30:40 (33:31); 33(36):9; 38:21; 49:7 Wisd. 14:29, 30 Sir. 12:16; 13:6 Sir. 1:30; 7:7; 8:16; 47:4 Sir. 32(35):15; 48:3, 6

Document info
Document views1341
Page views1341
Page last viewedMon Jan 23 13:36:20 UTC 2017
Pages370
Paragraphs4563
Words81467

Comments