X hits on this document

21 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 6

                        in raport cu majorarea preturilor, respectiv va comunica in scris tarifele  

                         prestatiilor suplimentare cu 30 zile inainate de data aplicarii lor.

               6.4.2. Beneficiarul , in termen de 15 zile de la data primirii notificarii scrise a

                         Prestatorului are obligatia sa comunice acestuia punctul sau de vedere.

                         Daca beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai

                         sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a tarifelor comunicate.

     6.5. La factura fiscala se va anexa situatia vagoanelor manevrate pe respectiva decada.

VII. GARANTII

    Prestatorul de servicii garanteaza executarea prestatiilor de manevra in conditii de siguranta circulatiei, de securitatea transporturilor si de operativitate, conform programului de lucru la manevra intocmit de reprezentantul Beneficiarului si a programului de incarcare-descarcare aprobat sau conform cerintelor Beneficiarului, transmise Prestatorului prin Operatorul Portuar.

VIII. CLAUZA DE  PENALITATE

      In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti daune-interese conform documentelor justificative prezentate.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

       9.1. Prezentul contract inceteaza in deplin drept, fara a mai fi necesar interventia unei    instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti :

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract ;

- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de administrare sau lichidare judiciara ;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.

       9.2. Oricare dintre parti isi rezerva dreptul de a rezilia contractul. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

       9.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

X. FORTA MAJORA

       10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Document info
Document views21
Page views21
Page last viewedSun Jan 22 00:17:10 UTC 2017
Pages6
Paragraphs116
Words2078

Comments