X hits on this document

16 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 6

         10.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 24 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui, iar in 5 zile sa comunice dovezile privind producerea evenimentului

         10.3. Daca in termen de 48 ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XI. NOTIFICARI INTRE PARTI

       11.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in Cap.I al prezentului contract.

         11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

         11.3. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

         11.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XII. LITIGII

       12.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

         12.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre a fi solutionate de catre Curtea de Arbitraj Comercial si Maritim de pe langa Camera de Comert Industrie Navigatie si Agricultura Constanta , in conformitate cu Regulile de procedura ale acestei Camere.

XIII. CLAUZE FINALE

       13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

        13.2. Prezentul contract impreuna cu modificarile si anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

        13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

        13.4. Faptul ca Prestatorul sau Beneficiarul nu insista pentru indeplinirea exacta si intocmai a prezentului contract sau nu exercita oricare din optiunile pe care le are in baza prezentului contract, nu inseamna ca respectiva parte renunta la drepturile care ii revin in baza oricareia dintre clauzele prezentului contract.

Document info
Document views16
Page views16
Page last viewedThu Dec 22 18:36:20 UTC 2016
Pages6
Paragraphs116
Words2078

Comments