X hits on this document

Word document

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ต่างประเทศ - page 1 / 13

154 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 13

บทที่ 10

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (ISO 14000) และผู้บริโภค (ฉลากเขียว)

ในทศวรรษที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมีการเติบโตมากเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี แสดงให้เห็นว่า การขยายตัวของภาค อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดแรงผลักดันให้มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากมาย ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาก โดยไม่มีการจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อน   ส่งผลทำให้เกิดปัญหามลพิษในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาของเสียอันตราย  น้ำเสีย และกากอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (.. 2520-2524) ต่อมาได้มีการจัดทำนโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมระยะสั้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ . 2535  ต่อมาในปี .. 2536 ได้มีการก่อตั้งโครงการฉลากเขียว เป็นการมอบฉลากเขียวให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน ซึ่งทั้งสองโครงการนี้เป็น โครงการตามความสมัครใจของบริษัทต่างๆ ที่มองเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้มีข้อบังคับตามกฎหมาย  

จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีก

ารประชา- สัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัว และผู้บริโภคส่วนหนึ่งได้หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการฉลากเขียวที่มีต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมต่ำนั้น  แต่อาจมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เช่น การเลือกใช้หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไฟธรรมดาหรือการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจ

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ต่างประเทศ

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมนับว่ายังเป็นเรื่องใหม่ แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม ในปี .. 2533 คณะกรรมการมาตรฐานของอังกฤษได้เริ่มจัดทำ British Standard ขึ้น และในขณะที่มาตรฐานของอังกฤษ (BS 7750) อยู่ในช่วงการพัฒนา ในเวลาไล่เลี่ยกัน คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของยุโรป

159

Document info
Document views154
Page views179
Page last viewedThu Jan 19 10:42:43 UTC 2017
Pages13
Paragraphs371
Words1671

Comments