X hits on this document

Word document

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ต่างประเทศ - page 10 / 13

152 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 13

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม .. 2543บทที่ 10

ไฟฟ้า ลดลงร้อยละ  60

เคมีภัณฑ์และวัตถุดิบที่เป็นอันตราย ลดลงร้อยละ 56

เชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 49

วัสดุบรรจุภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 29

4.

การลดอุบัติเหตุต่างๆ     

อุบัติเหตุที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดลงร้อยละ 76

รายงานการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยต่อปี ลดลงร้อยละ 60

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงานต่อปี ลดลงร้อยละ 60

อัตราส่วนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ต่างให้ความสนใจในเรื่องดังต่อไปนี้

1.

พลังงาน

จากสถิติที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้พบว่าร้อยละ 51 เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงา และร้อยละ 27 เป็นการนำพลังงานกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง และที่ยังอยู่ในการพิจารณาอีกประมาณร้อยละ 33 นอกจากนั้นแล้วยังมีการศึกษาวิธีการประหยัดพลังงานถึงร้อยละ 78  และเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานร้อยละ 96

2.

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ประมาณร้อยละ 89 ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

3.

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น

ฉลากเขียว (Green Label) ในประเทศไทย

ปัจจุบันความตื่นตัวและการรับรู้ถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนไทย ในการตระหนักว่ากิจกรรมการบริโภคของตนเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ทำให้ธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น เสื้อผ้าไม่ฟอกย้อม น้ำมันไร้สารตะกั่ว หลอดประหยัดไฟ เป็นต้น จึงกลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักสิ่งแวดล้อม

ฉลากเขียวเป็นฉลากสิ่งแวดล้อม (eco-labelling)  ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน อันเป็นแนวคิดของการพัฒนาประเทศวิธีการหนึ่ง ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูป กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสร้างความกดดันต่อผู้ผลิตในการ ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการในด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นวิธีการที่ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพียงใด

ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี .. 2520 ปัจจุบันได้มีการจัดทำโครงการฉลากเขียวมากกว่า

168

Document info
Document views152
Page views177
Page last viewedThu Jan 19 02:47:34 UTC 2017
Pages13
Paragraphs371
Words1671

Comments