X hits on this document

Word document

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ต่างประเทศ - page 11 / 13

150 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 13

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (ISO 14000) และผู้บริโภค (ฉลากเขียว)ส่วนที่ 2 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง

20 ประเทศ  เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิก  สำหรับประเทศไทยเริ่มโครงการฉลากเขียวตั้งแต่ปี .. 2536 โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย  และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยา- ศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ  ซึ่งมีสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ในการประสานงานและดำเนินโครงการ การอนุมัติใช้ฉลากเขียวและการคุ้มครองสิทธิ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฉลากเขียวเป็นคณะกรรมการหลักของโครงการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ฝ่ายเลขานุการประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินโครงการ การอนุมัติใช้ฉลากเขียวและการคุ้มครองสิทธิ์ของฉลากเขียว สำหรับคณะกรรมการโครงการฉลากเขียวมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติแผนการบริหารโครงการ กลยุทธ์ดำเนินการ ค่าธรรมเนียม การประชาสัมพันธ์ คัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อออกข้อกำหนด พิจารณาอนุมัติข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ให้คำปรึกษา ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยทำงานด้านต่างๆ

ฉลากเขียวได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ให้เป็นเครื่องหมายรับรองการนำฉลากเขียวไปใช้ ถ้าผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายใช้ฉลากเขียวในการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่รักษามาตรฐาน จะมีการดำเนินการตามกฎหมายหลักการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภท คำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันตามผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น เช่น เป็นวัตถุอันตราย การปล่อยของเสียสู่อากาศ น้ำ ดิน และขยะ โดยประเมินผลกระทบตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเน้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการกำจัดทิ้งหลังการใช้ ความสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือสามารถนำมาใช้โดยผ่านกระบวนการผลิตใหม่ได้  ความสามารถของผู้ผลิตในการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิต ในการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต หรือกระบวนการอื่นๆ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง และสามารถตรวจวัดได้ ซึ่งต้องคำนึงถึงความสามารถในการวัดผลและตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อให้ฉลากเขียวคือ การประเมินผลกระทบตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีการตรวจสอบและรวบรวมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ การผลิตจนถึงการกำจัดสินค้าเมื่อบริโภคแล้ว โดยปกติจะวิเคราะห์การใช้พลังงาน ปริมาณของวัสดุที่ใช้และมลพิษที่ปลดปล่อยออกมา

169

Document info
Document views150
Page views175
Page last viewedMon Jan 16 03:29:18 UTC 2017
Pages13
Paragraphs371
Words1671

Comments