X hits on this document

Word document

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ต่างประเทศ - page 12 / 13

153 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 13

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม .. 2543บทที่ 10

หลักการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน

คำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อจำหน่ายออก สู่ตลาด

มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกำหนดสำหรับฉลากเขียว (ยกเว้นสินค้าประเภทยา เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม ถ้าติดฉลากเขียวจะสร้างความสับสนแก่ผู้บริโภคได้) ได้แก่

กระดาษบรรจุภัณฑ์ กระดาษชำระ

คอมพิวเตอร์

กระดาษพิมพ์เขียน

เครื่องซักผ้า

หลอดฟลูออเรสเซนต์

ฉนวนกันความร้อน

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติกใช้แล้ว

บริการประเภทซักอบรีด ซักแห้ง

ตู้เย็น

น้ำมันหล่อลื่น

สีอิมัลชัน

แชมพู

เครื่องสุขภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชาม

เครื่องปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์ทำจากไม้ยางพารา

ถ่านไฟฉาย

เครื่องเรือนเหล็ก

สารซักฟอก

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

สเปรย์

ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ

มอเตอร์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า

สบู่

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ฉลากเขียวแล้ว ได้แก่ ตู้เย็น สีอิมัลชันทาบ้าน เครื่องสุขภัณฑ์ (ชักโครก) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้ว หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ก๊อกน้ำ กระดาษบรรจุภัณฑ์ สเปรย์ ฉนวนกันความร้อน ถ่านไฟฉาย เครื่องปรับอากาศ และเครื่องเรือนโลหะ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กุมภาพันธ์ 2543)

ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับก็คือ คุณภาพชีวิตในระยะยาว การสนองตอบต่อฉลากเขียวของผู้บริโภค จะเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ผลิตรายอื่นๆ ให้มีจิตสำนึกที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1)ให้มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนถึงผลดีของโครงการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงการฉลากเขียวให้เป็นที่รับทราบทั่วไป และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตสำนึกที่จะรักษา สิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น

2)สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงกิจการของกลุ่มสหกรณ์ชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน

170

Document info
Document views153
Page views178
Page last viewedThu Jan 19 09:58:37 UTC 2017
Pages13
Paragraphs371
Words1671

Comments