X hits on this document

Word document

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ต่างประเทศ - page 6 / 13

159 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 13

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม .. 2543บทที่ 10

38 ผลิตสินค้าสำหรับใช้ในท้องถิ่นร้อยละ 29 และเป็นบริษัทที่ผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่นและส่งออกร้อยละ 31  นอกจากนั้นเกือบร้อยละ 80 ของบริษัท เหล่านี้จะได้รับ ISO 9002 อีกด้วย

จากจำนวนบริษัทที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62) เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีพนักงานมากกว่า 500 คนขึ้นไป รองลงมา คือ บริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100–500 คน มีจำนวนร้อยละ 18 ซึ่งจาก 45 บริษัทนี้ร้อยละ 40 เป็นบริษัทต่างชาติ และอีกร้อยละ 29 เป็นบริษัทไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติ

1.  การดำเนินการ

ทั้ง 45 บริษัทนี้ได้ให้เหตุผลในการขอใบรับรองมาตรฐานอุ- สาหกรรม 14001  ว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทถึงร้อยละ 69 เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 38 และเพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทร้อยละ 20  นอกจากนั้นเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขั

และเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกร้อยละ 13 และร้อยละ 7 ตามลำดับ

10.2

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงงาน (infrastruc- ture) และเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเดิม และกระบวนการผลิตเดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการจัดหาเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ดังเช่น บริษัท NS Electronics Bangkok (1993) Ltd. ได้ ลงทุนเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานถึง 10 ล้านบาท

ตารางที่ 10.1 จำนวนบริษัทที่ได้รับ ISO 14001 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

จำนวน (บริษัท)

ร้อยละ

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์วัดและตรวจสอบ

89

30.9

พลาสติก ยาง เซรามิกส์ และเคมีภัณฑ์

39

13.5

ก๊าซ น้ำมันและปิโตรเลียม

23

8.0

อาหารและเครื่องดื่ม

14

4.8

ยานยนต์ อุปกรณ์ขนส่งและบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุตสาหกรรมเหล็ก

31

10.7

ปูนซีเมนต์ คอนกรีต ใยหิน การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

18

6.3

เสื้อผ้าสิ่งทอ และรองเท้า

18

6.3

ผลิตภัณฑ์กระดาษและการพิมพ์

10

3.5

ผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะมีค่า

8

2.8

การผลิตและงานบริการอื่นๆ (การสุขาภิบาล การขายปลีก/ส่ง  การขนส่ง

164

Document info
Document views159
Page views184
Page last viewedSat Jan 21 20:02:58 UTC 2017
Pages13
Paragraphs371
Words1671

Comments