X hits on this document

Word document

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ต่างประเทศ - page 9 / 13

157 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 13

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (ISO 14000) และผู้บริโภค (ฉลากเขียว)ส่วนที่ 2 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฉพาะเรื่อง

นอกจากนี้แล้วปัจจัยที่ทำให้ทั้ง 45 บริษัทนี้ประสบกับความสำเร็จในการดำเนินการ (implementation) คือ ความร่วมมือของพนักงานและการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมของ ผู้บริหารระดับสูงที่มีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยอาศัยระบบการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ อาทิ ISO 9000   ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมเรื่องการใช้งบประมาณ อย่างรอบคอบ และความสามารถในการกำหนดหลักเกณฑ์ด้าน สิ่งแวดล้อม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2.  ผลประโยชน์ของการดำเนินการ

ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการจัดทำระบบการจัดการสิ่ง- แวดล้อม (กรอบที่ 10.2) ที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในสายตาของลูกค้าและสังคมเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพของคนงาน นอกจากนี้การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามถึง 3 ใน 4 พบว่าสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต (ตารางที่ 10.4) การที่องค์กรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถบ่งชี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และยังตรงกับความต้องการของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อีกด้วย

จากการสำรวจพบว่าบริษัทต่างๆ ได้รับประโยชน์ด้านการลดมลพิษ โดยบริษัทต่างๆ ที่ได้ทำการประเมินผลการดำเนินการ ISO 14001 และรายงานผลการลดลงของการกระจายมลพิษจากเดิมดังนี้

1.

มลพิษทางอากาศ

การลดการกระจายของฝุ่นละออง ลดลงร้อยละ 40

การกำจัดสารที่ทำลายโอโซน ลดลงร้อยละ 38

การฟุ้งกระจายของกลิ่น  ลดลงร้อยละ  38

ก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก ลดลงร้อยละ 22

ก๊าซพิษ ลดลงร้อยละ 22

ก๊าซซัลเฟอร์ ลดลงร้อยละ 18

ก๊าซไนโตรเจน ลดลงร้อยละ 13

2.

มลพิษทางน้ำ และบนดิน

น้ำเสีย ลดลงร้อยละ 76

อันตรายจากสารต่างๆ ลดลงร้อยละ 60

กาก และตะกอนที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสีย ลดลงร้อยละ 29

3.

การลดการใช้วัตถุดิบและการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

กระดาษ ลดลงร้อยละ 76

น้ำ ลดลงร้อยละ 69

ตารางที่ 10.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ

ร้อยละ

ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

98

พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

78

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิต

76

ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

73

ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

69

เพิ่มศักยภาพทางการตลาด

49

ลดคู่แข่งขัน

40

อื่นๆ เช่น การได้ช่วยเหลือสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น

11

ที่มา: การสำรวจของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกรมโรงงานและสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม,  มีนาคม 2542.

167

Document info
Document views157
Page views182
Page last viewedFri Jan 20 20:20:08 UTC 2017
Pages13
Paragraphs371
Words1671

Comments