X hits on this document

38 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 5

Siam Travel Mart Co.,Ltd. บ ิรษัท สยาม ทราเวล มารท จํากัด

TAT 11/4291

Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286

Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com

นําทานเดินทาง ูส มาเกา โดยเรือเฟอร ีร่ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงนําทานผานชม ิววของเกาะรอบมา เกา ซึ่งจะผานชมจุดสําคัญๆตาง เชน มาเกาทาวเวอร ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถายรูปคูกับ รูปปน องคเจาแมกวน ิอม ิรมทะเล เ ปนองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความ สูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน เ ปนองคเจาแมกวนอิมลูกค ึร่งผสมผสานระหวาง ีจนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร เ ปนพระแมมา ีร โปรตุเกสสรางขึ้นเพื่อเ ปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสงมอบเกาะมากาคืนใหกับ ีจน เพื่อ

คนใหรุนหลังไดระลึกถึง

นมา

และ

วัตถุประสงคในการกอสรางองคเจาแมกวนอิมองคนี้ แลวนําทานสู วัดเจาแมกวน ิอม เ ปนวัดที่ใหญและเกาแกที่สุดในมาเกา

สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่

13

3 รูป

ในชุดเจาสาวของ ีจนที่ตัดเ ็ยบดวยผาไหมอยางงดงาม

ใหทานนมัสการองคเจาแมกวนอิมเกาแกที่มีอายุ

600

1 7

นสถานที่มีความสําคัญทาง

ยนสอนศาสนาแหงแรกของ

..1835 ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง ทําใหคงเหลือแต

..1991

ยกวา เซนาโด สแควร ซึ่งโดดเดน

ตยกรรมสไตลโปรตุเกส และมีสินคา

กลางวัน

แบรนดเนม ีอกมากมาย เชน เสื้อผาสินคาแบรนดเนม หลากหลาย ีย่หอ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 2 ) นําทานชมความหรูเลิศอลังการ The Venetian Macao Resort

Hotel

และใหทานอิสระ

พักผอนถายรูปและชมความงามตามอัธยาศัย และรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา 350

ซึ่งแบงเ ปนโซนตางๆ เชน รานคา อาทิเชน ESPRIT,

Grand Canal GIODANO,

Shop มีรานอาหาร BOSSINI, LEVI’S,

BALENNO,

SWATCH,

MAN

U

ฯลฯ,

โซน

Casino

สําหรับทานที่ชอบคาสิโน

ที่นี่ก็ยังมีใหทานเลือกเลน

ได 4โซน, เสมือนจ ิรง

ลองเรือ Condola ชมความงามและสัมผัสเมืองจําลองจากลาสเวกัส และไดชมทองฟาจําลอง (ไมรวมคาลองเรือประมาณ HK$ 120 ตอทาน/ ตอรอบ 1 ลําน่ังได 4 ทาน)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 3 )

วันที่สาม เชา

พักที่มาเกา CASA REAL HOTEL ห ืรอ GOLDEN CROWN CHINA HOTEL หรือระดับเ ีดยวกัน มาเกา - ฮองกงวัดแชกงหมิว-วัดหวังตาเซียนิวคทอเ ีรยพีคีรพัสเบย รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (4 ) ***ติ่มซําตนตําหรับฮองกง*** นําทานเดินทางกลับ ูส ฮองกง โดยเรือเฟอร ีร่ ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง นําทานเดินทางสู วัดเชอกุง หรือที่รูจักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน เ ปนวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮองกง สรางขึ้นมาเพื่อระลึกถึง ทานแชกง เมื่อ 300กวา ปที่แลว และมีการสรางเรือนหลังใหมสรางเส ็รจใน ป 1993 ดานในมีรูป ปนของทาน แชกง ซึ่งเ ปนเทพประจําวัดแหงนี้ และวัดแหงนี้มี กังหันทองแดงนําโชคที่เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบ เพื่อ

591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุม ิวท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand

Document info
Document views38
Page views38
Page last viewedFri Jan 20 04:32:26 UTC 2017
Pages5
Paragraphs182
Words1706

Comments