X hits on this document

37 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 5

Siam Travel Mart Co.,Ltd. บ ิรษัท สยาม ทราเวล มารท จํากัด

TAT 11/4291

Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286

Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com

  • 2.

    คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเ ิดนทาง (มีหัวหนาทัวร)

  • 3.

    คณะจองไม ึถงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเ ิดนทาง

(บ ิรษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเดินทางไมครบตามจํานวนที่ระบุไวดังนี้)

หมายเหตุ

1. ราคาดังกลาวอาจเป ีล่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเ ปนเอกสิทธิ์ของผูจัด โดย ึยดถือสภาวะคาเ ิงนบาทที่ไม

คงที่, คาโรงแรม, คาบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีนํ้ามันของสายการบิน

2. ทางบ ิรษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การกอจลาจล, การ นัดหยุดงาน หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง จากไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ ิรษัทฯ 3. ทางบ ิรษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากทานใชบ ิรการของทางบ ิรษัทฯไมครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบ ิรษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเ ีรยบรอยแลว 4. ทางบ ิรษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเ ปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 5. กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน รายการเดินทาง บ ิรษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบ ิรการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 6. ตั๋วเครื่องบินเ ปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเ ิงนและไมสามารถ

เป ีล่ยนชื่อได 7.เมื่อทานตกลงชําระเ ิงนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบ ิรษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบ ิรษัทฯ บ ิรษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด

ทาง

8.

กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด

หรือเทศกาลที่ตองการการัน ีตมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 9. รายละเ ีอยดดานการเดินทางและราคา อาจมีการเป ีล่ยนแปลงไดตามความจําเ ปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกลาวทางบ ิรษัทจะ ึยดถือและคํานึงผลประโยชนตลอดจน ความปลอดภัยของทานผูมีเ ีกยรติ ซึ่งรวมเดินทางเ ปนสําคัญ 10. ***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเ ปนที่พอใจแลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง***

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเ ิกน 6 เดือน นับจากวันเ ิดนทาง*** หากเ ิกดขอผิดพลาดไมสามารถเดินทางได ทางบ ิรษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใดๆท้ัง ิส้น

591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุม ิวท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand

Document info
Document views37
Page views37
Page last viewedThu Jan 19 18:02:16 UTC 2017
Pages5
Paragraphs182
Words1706

Comments