X hits on this document

932 views

1 shares

4 downloads

0 comments

12 / 96

Dansk

EF-Overensstemmel- seserklæring

I henhold til EFs Maskindirektiv 98/37/EEC garanterer vi hermed at føl- gende produkt, på baggrund af dets de- sign og konstruktion, samt den model som vi distribuerer, overholder de gæl- dende, grundlæggende EF direktiver. Ændringer af produktet som ikke er godkendt af os annullerer denne garan- ti.

Automatiske portåbnere er komponen- ter som påmonteres garageporte og er således klassificerede som maskiner i henhold til EFs maskindirektiv 98/37/ EEC.

Anvendelse af dette produkt er ikke tilladt før efterlevelse af direktivet for det samlede slutprodukt er bekræftet.

Produktbeskrivelse Portåbner, automatisk

Producent ABON Antriebe und Sicherheitssysteme GmbH Thalbach D-85368 Wang

Model Ultra excellent quick

Anvendte EF direktiver EFs Maskindirektiv (98/37/EEC) EFs Svagstrømsdirektiv (73/23/EEC) EFs Direktiv om Elektromagnetisk Forenelighed (89/336/EEC)

Anvendte Harmoniserings

Standarder EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-95:2001

Anvendte Nationale Standarder VDE 0801 T.1

Wang, 23. 01. 2003

(Hermann Leppert, Administrerende Direktør)

12

Introduktion

Disse instruktioner (tekstdelen) skal an- vendes sammen med de grafiske in- stalleringsinstruktioner (billederne). Gennemgå instruktionerne – tekst samt billeder – grundigt før selve installerin- gen.

Alt efter bestilt tilbehør skal yderligere vejledninger iagttages. Disse er vedlagt de enkelte tilbehørssæt.

Anvendelse

Korrekt anvendelse Den automatiske portåbner er udeluk- kende beregnet til åbning og lukning af enten enkelte eller dobbelte garagepor- te i private boliger.

Dette portdrev skal udstyres med en ekstra sikkerhedsanordning (sikker- hedsliste osv.), hvis fabrikkens grund- indstilling af hindringssikringen (F1 = kraft luk, F2 = kraft åbn) ændres, eller lukkeautomatikken aktiveres, se s. 16.

Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt anvendelse. Producenten ac- cepterer intet ansvar for skader som føl- ge af ukorrekt anvendelse.

Ukorrekt anvendelse Den automatiske portåbner må ikke an- vendes i:

  • -

    Industriporte

  • -

    eksplosionsfarlige områder.

Opbevaring

I såvel indpakket som upakket tilstand skal den automatiske portåbner opbe- vares i et aflukket tørt rum. Selve opbe- varingstemperaturen må ikke komme under -20 °C eller over 80°C.

Instruktioner, Bemærkninger

Vigtige instruktioner og bemærkninger er fremhævet ved følgende symboler:

FORSIGTIG Indikerer arbejds- eller fremgangsmeto- der, som skal følges nøjagtigt for at for- hindre farlige situationer og personska- de.

OBS Indeholder information og forhold, som skal overholdes for ikke at skade pro- duktet.

BEMÆRK Fremhæver tekniske specifikationer og forhold, som kræver ekstra opmærk- somhed.

Henvisninger og krydsreferencer

I tekstdelen forekommer der løbende henvisninger til de illustrerede frem- gangsmåder på følgende måde: [12] = Billede Nr., f.eks. 12 [21-] = Billede Nr., f.eks. 21 og følgen-

de illustrationer (21) = Placerings Nr., f.eks. 21

Sikkerhed

Af hensyn til personsikkerheden er det livsvigtigt, at alle anvisninger i denne vejledning følges. Begge vejled- ninger (billed- og tekstdel) samt vejled- ningerne til tilbehøret skal opbevares inden for rækkevidde med henblik på fremtidig anvendelse.

Den automatiske portåbner er fremstil- let i henhold til gældende tekniske sik- kerhedskrav. Dette til trods kan anven- delsen af den automatiske portåbner medføre person- og materielskade.

Den elektriske installering må kun udfø- res af en autoriseret elektriker.

Sørg for at alle stik er taget ud af stik- kontakterne før arbejdet påbegyndes.

Modifikationer og andre ændringer af den automatiske portåbner er af sikker- hedsgrunde ikke tilladte og vil medføre en annullering af garantien.

Sørg for at ingen personer eller ting står i vejen for portens frie bevægelse før denne aktiveres (f.eks. fra fjernbetje- ning, kontrolpanel). Sørg for at uønske- de eller utilsigtede drift ikke kan fore- komme, f.eks. ved børns leg med pro- duktet.

Hvis der er indbygget en dør i porten, skal porten installeres med en sikker- hedsforanstaltning som forhindre por- ten i at gå op mens døren er åben.

Tjek at porten let kan åbnes og lukkes med håndkraft og at alt teknisk set er i orden før den automatiske portåbner in- stalleres. Tunge porte må ikke installe- res med denne portåbner da trækket ikke er fremstillet til at kunne klare den- ne belastning.

Hvis tunge porte er afbalanceret med brug af stålfjedre skal disses korrekte anvendelse kunne garanteres. Justerin- ger og reparationer må udelukkende foretages af portfabrikantens kundeser- viceafdeling. Forsøg aldrig selv at repa- rere produkter (risiko for skade som føl- ge af spændte fjedre).

Følg producentens medfølgende in- struktioner når den automatiske portåb- ner skal kobles til selve porten.

Document info
Document views932
Page views1037
Page last viewedTue Jan 17 21:17:37 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments