X hits on this document

917 views

1 shares

4 downloads

0 comments

14 / 96

Dansk

Træksammenbygning

[4]

Spænd ophængningsdelen (19) sammen, dog ikke for stramt.

[5] [6]

Insæt sekskantsskrue (12).

Skub ophængningsdelen (19) sammen med den styrende træk- skinne (3).

[7-]

Skub samleprofilen (9) helt frem til stoppet.

[9]

Indfør styreskinnen (10) helt frem til stoppet.

[10] Sæt slædeunderdelen (4.1) sam- men med låsen (4.2).

[11] Placer slædeoverdelen (4.3) i den korrekte position på slædeunder- delen.

[12] Indfør slæden (4) i styreskinnen (10).

[13] Fastgør den anden samleprofil (9) på samme måden som den før- ste.

[14] Skub styrerullen (6) med tandrem- men ind i den sidste styreskinne (10).

[15] Indfør den sidste styreskinne (10) helt frem til stoppet.

[16] Indskyd beslaget (27) i styreskin- nen.

[17] Fastgør styrerullen (6) til beslaget (27) med en låsemøtrik (23). Spænd låsemøtrikken indtil tand- remmen er let spændt.

Montering

[18] Find og marker portens midte og overfør denne linje til overligger og loft.

[19] Find portens højeste punkt mens denne er åben.

[20] Bor hullerne til rawlplugs.

[21] Fastgør ophængningsvinklen (20) centreret i forhold til porten.

Bibehold en afstandshøjde på 5 – 15 mm [19] over portens højeste punkt mens den er åben.

[22] Sammenskru styreskinnen med ophængningsvinkler (20), kontra- møtrikker (22) skal i første om- gang kun strammes en smule.

[23] Fastklem ophængningsdelen (19) på den styrende trækskinne (3), fastgør hulbåndene (11).

Trækket hæves forsigtigt op til loftet, hvor det understøttes forsvarligt så det ikke kan falde ned.

14

Kontroller endnu engang at træk- ket er sikkert fastgjort til loft og over- ligger [21, 22, 27].

Træklyset blinker indtil porten suc- cesfuldt har gennemkørt en prøvetur [44].

[28] Tjek tandremmen og justér efter behov.

Porttilslutning

Start-up

For porttilslutningen fås alt efter porttype passende montagesæt. Udfør porttilslutningen ifølge montagesættets vedlagte vejledning.

Porttrækket må først aktivers når dette er koblet til selve porten. Hvis dette ikke overholdes skal elektro- nikken nulstilles i basispositionen (Re- set).

[24-] Justér trækket, hæld eller kort hul- båndene så de passer i længen.

Strømtilslutning [36] Tilslut hovedkontakten. Den grøn-

[27] Fastgør trækket til loftet.

ne lysnetdiode skal indikere ”Rea- dy” (4).

Opstart af portkontrollen

Afmontering af lysskive [29-] Bring lysskiven (1.2) ud af indgreb.

Sørg for at ingen personer eller materiel står i vejen for portens frie bevægelse før porten aktiveres for før- ste gang.

Indstilling af fjernbetjeningen

[32] Udtag papkasse med håndsen- der (2) og antenne (8). Lysskiven må først bringes i indgreb igen ef- ter ibrugtagningen [62-].

Under indlæringen er der endnu ingen beskyttelse fra modstandssik- ringen.

Betjenings og lyssignaler [33]

Fjernbetjening med én

F1

Drejepotentiometer ”Power on”

F2

Drejepotentiometer ”Power off”

1

Lysdiode (rød)

2

”Program” knap

3

”Impuls” knap

4

”Lysnet” diode (grøn)

P

DIP kontakt

Eksterne tilslutninger [34]

1

Impuls

2

Delvis åbning

3

Sikerhedsliste/fotocelle

4

Nødstop

5

Antenne

A

=

Antenne

E = Jordforbindelse

Tilslutning af antennen [35] Fastgør antennen (8) til den eks-

terne forbindelse (5, den til venstre A).

En dårlig forbindelse kan bevirke at modtagelsen fra senderen ikke virker optimalt. Hvis modtagelsen af en eller anden grund er meget dårlig kan en udendørsantenne måske være en løs- ning. Konsulter din forhandler.

funktion [71] Den øverste af de fire knapper på fjern- betjeningen er fra fabrikken indstillet til at fungere som fjernbetjening. Følg den følgende beskrivelse, hvis du ønsker at indstille endnu en sender eller ønsker at indstille den til et andet program (for at undgå problemer med programme- ringen, hold da fjernbetjeningen så tæt på trækhovedet som muligt):

[37] Tryk kort på ”Program” knappen (2) – den røde lysdiode (1) blinker: tryk nu på en af fjernbetjeningens stadig uprogrammerede knapper (inden 20 sekunder), den røde lys- diode lyser nu hele tiden (indstil- lingen er nu gennemført).

Hvis der under programmeringen skulle ske en fejl kan det indtastede slettes – se ”instruktion til fjernbetjenin- gen”.

Document info
Document views917
Page views1022
Page last viewedMon Jan 16 19:35:01 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments