X hits on this document

985 views

1 shares

4 downloads

0 comments

15 / 96

Fjernbetjening, med

4 indstillingsmuligheder [70] Den øverste af de fire knapper på fjern- betjeningen er fra fabrikken indstillet til at fungere som fjernbetjening. Følg den følgende beskrivelse hvis du ønsker at indstille endnu en sender eller ønsker at indstille den til et andet program (for at undgå problemer med programme- ringen, hold da fjernbetjeningen så tæt på trækhovedet som muligt):

[37] Tryk kort på ”Program” knappen (2)

  • den røde lysdiode (1) blinker:

tryk nu på en af fjernbetjeningens stadig uprogrammerede knapper (inden 20 sekunder), den røde lys- diode lyser nu hele tiden (indstil- lingen er nu gennemført).

Hvis programmeringen af en eller anden grund skulle gå i kludder kan dette slettes – se ”instruktion til fjernbe- tjening”. Hvis du har mere end én sen- der gentager du blot den ovenstående procedure. Yderligere information om hvorledes fjernbetjeningen virker kan findes i afsnittet ”instruktion til fjernbe- tjening”.

Justering af stopbeslagene Ved levering er begge stopbeslag (A, Z) placeret ca. 30 cm fra trækhovedet:

[38]

Stopbeslag for positionen ”Lukket” = (Z) Stopbeslag for positionen

”Åben”

= (A).

[39] Aktiver ”Impuls” knappen (3) eller den programmerede fjernbetje- ning. Porten åbner nu indtil stop- beslaget når slutafbryderen i selve trækhovedet eller en anden im- puls er aktiveret. Tryk på ”Impuls” knappen for at lukke porten igen.

[40] Træk drivstift (7.1) af, og stil skifte- knasten (A) i portens retning. Stopbeslagene skal nu stikke mindst 50 cm ud fra trækhovedet.

Drivstiften skal indsættes gennem en af de tre boringer, sådan at trænger centreret ind mellem to tandflanker.

[41] Aktiver porten så den nu står i den nye åbningsposition og kontroller portens åbning. Justér porten igen hvis der er behov for dette.

[42] Justér stopbeslaget (Z) i den luk- kede position indtil porten slutter tæt til.

Hvis porten under lukning skulle gå for hårdt i sørger trækkets sikker- hedsanordning for at porten automatisk stopper lukningen og i stedet åbner den helt igen. Hvis dette sker skal stopbe- slaget (Z) justeres lidt tilbage.

Dansk

Grundindstilling (Prøvekørsel) [43] Nulstil elektronikken til udgangs- positionen (Reset): Hold tasterne „program“ (2) og „impuls“ (3) nede samtidig, indtil lysdioden (1) begynder at blinke. Blinker lysdio- den ikke længere er nulstillingen (Reset) gennemført og ”Program” og ”Impuls” knapperne kan slip- pes. Træklyset blinker nu hurtigt, hvilket indikerer at prøvekørsel nu skal gennemføres:

[44] Aktiver nu porten med fjernbetje- ningen eller ”Impuls” knappen og lad porten gå fra den lukkede til den åbne position mindst to gan- ge uden at stoppe den undervejs: Herved indlæres den korrekte af- stand i trækenheden, som gør den i stand til at stoppe i et roligt udløb i samme øjeblik som den maksi- male motorstrøm afbrydes (= Mod- standssikring). Klik lyspanelet på plads.

Hvis træklyset blinker langsomt under prøvekørslen er det fordi der sid- der noget i vejen i portåbningsmekanis- men. Tjek portjusteringen og fjern den/ de genstande som hindre portens frie bevægelse og gentag grundindstillin- gen af porten.

Kontrol af Modstandssikring Modstandssikringen er en anordning som kan fastgøres til porten med det formål at forhindre ulykker som følge af den lukkende port (statisk frakoblings- kraft 150 N).

[45] Gennemfør en testkørsel: Stop porten med begge hænder i hofte- højde. Da porten nu møder mod- stand (på vej mod lukning) skal den automatisk stoppe og køre ca. 30 cm tilbage. Under åbning skal porten ligeledes automatisk stop- pe hvis den møder modstand un- dervejs.

Når strømmen er slået fra vil træk- lyset blinke indtil trækket igen aktiveres fra ”Impuls” knappen eller fjernbetjenin- gen.

Instruktion til fjernbetjening

Sørg for at børn ikke kan få fat i fjernbetjeningen. Aktiver først fjernbe- tjeningen når du har frit udsyn til por- ten. Hold øje med porten mens den en- ten åbner eller lukker og sørg for at in- gen står i vejen.

Enkelt-kanal Funktion [46] Den første knap er allerede pro- grammeret.

Multipel-kanal Funktion [47] 2-kanal funktion:

Programmer den første, anden el- ler andre knapper.

3-kanal funktion: Programmer den første, anden, tredje eller andre knapper.

4-kanal funktion: Programmer den første, anden, tredje og fjerde knap.

Slet alle programmerede indstil- linger (kun hvis dette er nødven-

digt) [48] Tryk ”Program” (2) knappen ned og hold den i mindst 3 sekunder. Den røde lysdiode (1) blinker nu hurtigt i 2 sekunder og holder så op med at blinke – de tidligere programmerede indstillinger er nu slettet (varighed: ca. 5 sekunder).

Yderligere indstillinger

Alle den automatiske portåbners DIP kontakter (P) er fra fabrikken indstillet i positionen ”Off”. Hvis der måtte være brug for det, kan de følgende indstillin- ger programmeres ved hjælp af en dre- jepotentiometer (F1, F2) og DIP kontak- ten (P):

[49] Modstandssikring (F1, F2) Advarselstid (P, kontakt 3) Del-åbningstid (P, kontakt 4) Lukkeautomatik (P, kontakt 5) Lysinterval (P, kontakt 6)

Drift

Langsomt udløb i lukkeretning (P, kontakter 7 og 8)

Sørg for at informer alle brugere af den automatiske portåbner om den- nes korrekte og sikre anvendelse. Der er risiko for at komme til skade ved såvel portens forholdsvis skarpe kan- ter som for at blive klemt. Sørg for at du kan se hele det område porten skal bruge når den åbnes/lukkes samt at ingen mennesker og materiel står umiddelbart i vejen.

Aktivering af indgangskontrol v.h.a. sikkerhedsliste eller fotocelle (P, kontakt 1 og 2).

15

Document info
Document views985
Page views1090
Page last viewedSat Jan 21 21:40:25 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments