X hits on this document

976 views

1 shares

4 downloads

0 comments

16 / 96

Dansk

Instilling af Modstandssikringen Den kraft hvormed porten skal åbne og lukke kan indstilles med den drejepo- tentiometerne; ”Power on” (F1) og ”Po- wer off” (F2). Den minimumsmodstand som porten fra fabrikken er indstillet til må som hovedregel ikke ændres. Med denne instilling skulle porten køre let og gnidningsfrit uden stop og uden pludse- lig at ændre retning med mindre noget/ nogen står i vejen.

Kontroller at porten køre let og gnid- ningsfrit før der foretages eventuelle ændringer af modstandssikringen.

Hvis det skønnes nødvendigt kan port- ens modstandssikring hæves på føl- gende måde:

[50] Anvend en skruetrækker og skru i retning mod uret, tjek at begge drejepotentiometerne (F1 og F2) står på minimum.

[51] Hæv modstandssikringen med drejepotentiometerne F1 og F2 indtil porten kører som ønsket. Mål max-værdien. De maksimalt tillad- te værdier ifølge standarderne EN 12 453 og EN 12 445 skal må- les med et passende måleappa- rat og må ikke overskrides.

Hvis fabrikkens grundindstilling af drejepotentiometrene F1 og F2 ændres, skal portens lukkekant- kræfter måles, se arbejdstrin (51). Hvis de i normen tilladte normer overskrides, skal der in- stalleres og anvendes ekstra sikkerhedsanordninger (f.eks. fotocelle, sikkerhedsliste).

Instilling af advarselstid Advarselstid er udtryk for den tid der går fra advarselslyset tænder til trækket går i gang (fabriksindstilling: 0 sekunder).

[52] Justér advarselstiden via kontakt nummer 3: ”On” positionen = 4 sekunder ”Off” positionen = 0 sekunder

16

Justering af delvis åbningstid Den delvise åbningstid er udtryk for den tid det tager for porten at nå positionen ”delvis åben” fra den lukkede position.

For at kunne åbne porten delvist skal en af fjernbetjeningens knapper program- meres til det. Dette gøres ved at 2 korte tryk på ”Program” knappen (2). Den røde lysdiode (1) blinker herefter 2 gan- ge: aktiver nu (inden for de næste 20 sekunder) en af de uprogrammerede knapper på fjernbetjeningen – herefter lyser den røde lysdiode konstant, hvilket indikere at fjernbetjeningen er program- meret korrekt.

[53] Indstilling af delåbningstid med afbryder 4: Åbn porten fra lukket stilling og ved afbryderposition “Off” med im- puls. Stop portdrevet, når den øn- skede delåbning er nået, og sæt afbryder 4 i position “On”.

For at ændre en allerede pro- grammeret delvis åbningstid sæt da kontakten på ”Off” og nulstil til ”On” posi- tionen som beskrevet tidligere.

Instilling af automatisk lukning Den automatiske lukkefunktion sørger for at porten automatisk lukker efter at have været åben. Det ønskede tidsinter- val kan programmeres ved hjælp kon- takt nummer 5 (fra 2 sekunder til max. 8½ min). Den automatiske lukkefunkti- on er fra fabrikken afbrudt (kontakt num- mer 5 står i ”Off” positionen).

Indstilling af den automatiske luk- ning må kun foretages hvis porten er udstyret med de rette sikkerhedsan- ordninger (fotocelle/sikkerhedsliste) [58-].

[54] Instilling af den automatiske luk- ning via kontakt nummer 5: Porten skal indledningsvis være åben. Når den ønskede åbnings- tid er nået sættes kontakten i ”On” positionen. Porten lukker og tiden er nu indprogrammeret.

For at ændre en allerede indpro- grammeret indstilling, skal kontakt nummer 5 først stå i ”Off” positionen for derefter at slå den over til dens ”On” po- sition som beskrevet tidligere. Samme procedure skal følges efter en nulstil- ling.

Justering af lystiden Lystiden er udtryk for den tid træklyset forbliver tændt efter porten er kørt enten op eller ned. Lystiden kan ved hjælp af kontakt nummer 6 frit justeres (fra 2 se- kunder til max. 8.5 min). Lystiden er fra fabrikken indstillet til 2 minutter og kon- takt nummer 6 er i ”Off” positionen.

[55] Justér lystiden med kontakt num- mer 6: Start trækket og lad porten køre til en af endepositionerne (åben/luk- ket). Når den ønskede lystid er op- nået skiftes der over til kontaktens ”On” position, hvorefter lystiden er lagret.

For at ændre en allerede indpro- grammeret lystid, sæt da først kontakt nummer 6 i dens ”Off” position for heref- ter at skifte til ”On” positionen som be- skrevet tidligere. Samme procedure skal følges efter en nulstilling.

Programmering af langsomt udløb Det langsomme udløb sørger for at portens hastighed sænkes kort før den lukkes helt i. Længden af det langsom- me udløb kan justeres ved hjælp af kon- takterne 7 og 8. Det langsomme udløb er fra fabrikken indstillet til 3 sekunder. Kontakterne 7 og 8 er begge i ”Off” posi- tion.

Off

Off

3s

Off

On

6s

On

Off

1,5 s

On

On

0s

[56] Programmer det langsomme ud- løb med kontakterne 7 og 8:

Kontakt 7

Kontakt 8

Tid

Document info
Document views976
Page views1081
Page last viewedSat Jan 21 04:40:06 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments