X hits on this document

979 views

1 shares

4 downloads

0 comments

19 / 96

Fejlsøgning/-afhjælpning

Sørg for at den elektriske instal- lering foretages af en autoriseret elek- triker. Før låget åbnes skal trækkets netforbindelse afbrydes.

Trækket kører slet ikke:

 • 1.

  Tjek alle sikringer i huset.

 • 2.

  Tjek sikringen i motoren.

 • 3.

  Er Western stikkene med bro forbun- det korrekt til de eksterne stik [34] (4 = grøn, 3 = gul)?

 • 4.

  Få en autoriseret elektriker til at kon- trollere strømforbindelsen.

Trækket kører ikke rigtigt:

 • 1.

  Er slæden klikket i?

 • 2.

  Er tandremmen korrekt indstillet [28]?

 • 3.

  Er portkanten frosset til?

 • 4.

  Stopper selve trækket eller skifter ret- ning af sig selv? Er modstandssikrin- gen indstillet korrekt? Test porten og justér. Nulstil eventuelt for at komme tilbage grundindstillingen. Reset [43, 44].

 • 5.

  Lukker porten ikke fuldstændigt? Ju- stér stopbeslagene og test porten [38-].

 • 6.

  Virker det langsomme udløb ikke? Nulstil (Reset) for at komme tilbage til grundindstillingen. Kør nu en ny indprogrammering [43, 44].

Fjernbetjeningen kan ikke styre porten:

 • 1.

  Blinker fjernbetjeningens lysdiode? Udskift batterierne [67].

 • 2.

  Lyser trækkets røde lysdiode (1) ikke når fjernbetjeningen aktiverer dette? Slet fjernbetjeningens programmere- de indstillinger [48] og foretag en ny programmering af denne [37].

 • 3.

  Svag modtagelse: Tjek om antennen er tilsluttet korrekt eller installer en udendørs antenne [76].

Trækket kan ikke styres fra den

vægmonterede trykknap: Tjek den vægmonterede trykknap og kontrolkablet.

Modstandssikringen virker ikke: Nulstil systemet for at komme tilbage til grundindstillingen og foretag en ny pro- grammering (ny indkørsel) [43, 44].

Vedligeholdelse Månedelig:

 • Tjek modstandssikringen. Trækket skal stoppe og køre tilbage hvis por- ten støder på et objekt af 50 mm høj- de over jorden.

 • Tjek at trækket stadigt er forsvarligt fastgjort til loft og væg.

 • Foretag en funktionstest af nødsstop- pet.

 • Foretag en funktionstest af portdø- rens sikring (hvis en sådan haves).

Årlig:

 • Porten skal vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger.

 • Giv skubstangen fedt eller olie på de bevægelige dele.

 • Tjek at tandremmen er justeret kor- rekt gennem efterspænding [28].

Reparation

[66] Nulstilling af elektronikken

(Reset) Hvis der skulle være behov for at nulstil- le elektronikken tilbage til grundindstil- lingen følg da denne vejledning:

 • Bring lysskiven (1.2) ud af indgreb og tag den af [29 - 31].

 • Hold tasterne „program“ (2) og „im- puls“ (3) nede samtidig, indtil lysdio- den (1) begynder at blinke. Når dio- den ikke blinker længere er nulstillin- gen (Reset) gennemført og knapper- ne kan slippes.

Efter en nulstilling bliver de ind- programmerede data i både mod- standsstoppet og starten af det lang- somme udløb også nulstillet. De ind- programmerede DIP-kontakter beholder deres karakteristika og det samme gæl- der for fjernbetjeningens radiosignal. Træklyset blinker indtil grundindstillin- gerne er opnået.

 • At foretage grundindstillingen: Aktiver porten fra den lukkede position med enten fjernbetjeningen eller ”Impuls” knappen (3) og lad den køre mindst 2 gange hele vejen frem og tilbage uden stop undervejs.

 • Bring lysskiven (1.2) i indgreb [62- 65].

Dansk

[67] Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen

 • Fjern låget på fjernbetjeningens bag- side (2).

 • Tag batteriet (1) ud og udskift dette med et nyt.

Brug udelukkende batterier som ikke kan lække. Sørg for at batteriet ven- der rigtigt. Sørg endvidere for at det brugte batteri bliver bortskaffet på en miljørigtig måde.

 • Sæt låget på fjernbetjeningen igen.

[68] Udskiftning af lyspære Træk stikket ud af stikkontakten.

 • Klik lysruden (1.2) åben [29 - 31].

 • Udskift pæren (1).

Størrelse på pærefatning E14 - max. 40 W.

 • Klik lysruden på plads [62-65].

[69] Udskiftning af sikring Træk stikket ud af stikkontakten.

 • Klik lysruden (1.2) ud og tag den af [29 - 31].

 • Løsen skruen (4) og tag indstiksmo- dulet (5) ud.

 • Skru de 3 skruer ud (6) og tag dæks- let (7) ud.

 • Tag den defekte sikring (1) ud af sik- ringsholderen (2) og udskift denne med en ny. Vær opmærksom på at sikringen har den rette værdi!

 • Skru nu dækslet på plads igen.

 • Fastgør indstiksmodulet igen.

 • Bring lysskiven (1.2) i indgreb [62- 65].

19

Document info
Document views979
Page views1084
Page last viewedSat Jan 21 11:45:40 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments