X hits on this document

961 views

1 shares

4 downloads

0 comments

21 / 96

EU-konformitets- erklæring

I samsvar med EU-direktivet for maskiner 98/37/EEC erklærer vi herved at nedenfor nevnte produkt, ved sin utførelse, utarbeidelse og byggemåte, er i samsvar med de angjeldende elementære sikkerhets- og helsemessige krav i EU-direktivet. Denne erklæringen mister sin gyldighet dersom en produktforandring ikke godkjennes av oss.

Innledning

Bruk denne veiledningen (tekstdelen) sammen med monteringsanvisningen (bildedelen). Les og følg tekst- og bildedelen omhyggelig før montering og igangsetting.

Hvis leveransen omfatter tilleggsutstyr, må monteringsanvisningene til dette følges. Separate monteringsanvisninger følger vedlagt tilleggsutstyret.

Portåpnere er komponenter for tilkobling til garasjeporter, og blir derved til maskiner i henhold til innholdet i EU- direktiv for maskiner 98/37/EEC.

Igangsetting er forbudt inntil sluttproduktets konformitet med dette direktiv er klarlagt.

Produktbeskrivelse Elektrisk portåpner for garasjeporter

Produsent ABON Antriebe und Sicherheitssysteme GmbH Thalbach D-85368 Wang

Bruksformål

Bruk i henhold til bestemmelsene Portåpneren er utelukkende beregnet til åpning og lukking av enkelt- og dobbeltgarasjeporter for privatbruk.

Portåpneren må utstyres med ekstra sikkerhetsanordning (fotoceller eller sikkerhetslist) hvis klemkraftfølerens grunninnstilling fra fabrikk blir endret (F1=Klemkraft Lukking, F2=Klemkraft Åpning), eller Automatisk lukking blir aktivert, se s. 25.

Enhver bruk utover dette er i strid med bestemmelsene. Produsenten hefter ikke for skader som følge av dette.

Modell Ultra excellent quick

Anvendte gjeldende EU-direktiver EU-direktiv for maskiner (98/37/EEC) EU-direktiv for lavspenning (73/23/EEC) EU-direktiv for elektromagnetisk forenlighet (89/336/EEC)

Upassende bruk Portåpneren må ikke brukes i

  • -

    Garasjer for yrkesmessig bruk

  • -

    Fellesgarasjer

  • -

    I et miljø som er utsatt for

eksplosjonsfare.

Lagring

Anvendte harmoniserte normer EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-95:2001

Lagring av portåpneren, enten i inn- eller utpakket tilstand, må skje i et lukket og tørt rom. Lagringstemperaturen må ikke være lavere enn -20 °C og høyere enn 80 °C.

Anvendte nasjonale normer

(Tyskland) VDE 0801 T.1

Anvisninger, anmerkninger

Wang, den 23. 01. 2003

Viktige anvisninger og anmerkninger fremheves i form av følgende kjennetegn:

FORSIKTIG står ved arbeids- eller driftsprosesser som må overholdes helt nøyaktig for å utelukke personfare.

(Hermann Leppert, daglig leder)

OBS inneholder informasjon som må legges merke til for å forhindre skader på apparatet.

HENVISNING står for tekniske krav som må observeres spesielt.

Norsk

Krysshenvisninger

I tekstdelen er krysshenvisninger til monteringsplanen fremstilt på følgende måte: [12] = Bildenummer, f. eks. 12 [21-] = Bildenummer, f. eks. 21 og

etterfølgende bilder (21) = Posisjonstall, f.eks. 21

Sikkerhet

Av hensyn til personsikkerheten er det livsviktig at alle anvisninger i denne veiledningen følges. Oppbevar begge veiledningene (bilde- og tekstdel) samt veiledningene for tilleggsutstyret lett tilgjengelig for fremtidig bruk.

Portåpneren er bygget i samsvar med den nyeste teknologi og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Allikevel kan det ved bruk oppstå personfare eller reduksjon av realverdier.

Arbeider på elektriske installasjoner må kun gjennomføres av autorisert elektroinstallatør.

Trekk ut stikkontakten før arbeider på portåpneren gjennomføres.

Av sikkerhets- og garantimessige årsaker er det ikke tillatt å foreta ombygginger eller forandringer på portåpneren.

Før betjening av styreinnretningene (f.eks. håndsender eller veggbryter) må det sørges for at verken personer eller gjenstander befinner seg i garasjeportens bevegelsesområde. Sørg for at utilsiktet eller uaktsom bruk, f.eks. av lekende barn, er utelukket.

Dersom en gangdør er bygget inn i garasjeporten, må det monteres en sikkerhetsinnretning som forhindrer portåpnerens drift så lenge gangdøren er åpen.

Før montering av portåpneren må det kontrolleres at porten lett kan beveges for hånd, og at portens mekanikk er i en feilfri tilstand. Tunge porter må ikke drives av portåpneren fordi drevets konstruksjon ikke er beregnet for slike porter.

Hvis porten er utstyrt med en vektbalanse i form av stålfjær må det sørges for at den fungerer korrekt. Innstillinger og reparasjoner må kun utføres av portprodusentens kundeservice - prøv aldri selv (fare for skader som følge av fjær under spenning).

Vennligst ta alltid hensyn til portprodusentens forskrifter i forbindelse med portåpnerens tilkobling til porten.

21

Document info
Document views961
Page views1066
Page last viewedThu Jan 19 19:17:09 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments