X hits on this document

953 views

1 shares

4 downloads

0 comments

23 / 96

Sammensetting av portåpneren

[4]

Skru opphengsstykket (19) sammen, ikke trekk til skruene.

[5] [6]

Sett inn sekskantskruene (12).

Skyv opphengsstykket (19) inn på føringsskinnen (3).

[7-]

Skyv skjøtestykket (9) innover til

det stopper.

[9]

Skyv neste føringsskinne (10) inn i skjøtestykket til den stopper.

[10] Sett sleidens underdel (4.1) på tannremslåsen (4.2).

[11] Sett sleidens overdel (4.3) i riktig posisjon på sleidens underdel.

[12] Før sleiden (4) inn i føringsskinnen (10).

[13] Fest den andre skjøtestykket (9) på samme måte som den første skjøtestykket.

[14] Skyv styrerullen (6) med tannremmen inn i den siste føringsskinnen (10).

[15] Skyv inn den siste føringsskinnen (10) frem til den stopper.

[16] Sett endestykket (27) inn i føringsskinnen.

[17] Fest styrerullen (6) med låsemutteren (23) til endestykket (27). Trekk til låsemutteren inntil tannremmen (5) er lett strammet.

Montering

[18] Sett et merke på midten av portbladet, og overfør det til overkarmen og taket.

[19] Finn det høyeste punktet på porten i åpningsbevegelsen.

[20] Bor hull for skruene/pluggene.

[21] Monter festevinklene (20) midt over porten.

Overhold høydeavstanden 5 -15 mm [19] mellom føringsskinnen og portens høyeste punkt i åpne- / lukkebevegelsen.

[22] Skru føringsskinnen sammen med festevinklene (20), trekk til å begynne med låsemutrene (22) kun lett til.

[23] Klem opphengsstykket (19) fast på føringsskinnen (3), fest opphengsjernene (11).

Løft drivenheten opp til taket. Støtt opp med en gardintrapp eller lignende, og sikre den mot å falle ned.

Utpakking av håndsenderen og

Portåpneren må kun betjenes tilkoblet en port. Dersom dette ikke følges, må elektronikken nullstilles (Reset).

antennen [29-] Ta av lampedekselet (1.2) ved å løsne festeklaffene i bakkant.

[32] Håndsenderen (2) og antennen (8) ligger i en liten eske ved lyspæren. Ta disse ut. Vent med å montere lampedekslet til installasjonen er ferdig [62-].

Før portåpneren betjenes, må det sørges for at det ikke befinner seg noen personer eller gjenstander innenfor portens bevegelsesområde.

Norsk

Betjeningselementer og varsellamper [33]

Eksterne tilkoblinger [34]

Programmering av håndsendere

Klemkraftføleren = klemsikringen er ikke innkjørt fra fabrikken og derfor må porten kjøres et par ganger før innlærings- kjøringene er gjennomført. Under disse innkjøringene har portåpneren ingen klemsikring.

1 – kanals håndsender [71] Den øverste tasten håndsenderen er allerede programmert fra fabrikken. Dersom du ønsker å programmere enda en håndsender, gå frem på følgende måte (ved programmering skal hånd- senderen holdes nærmest mulig drivhodet):

[37] Trykk kort på tasten „Program“ (2) - den røde lysdioden (1) blinker: Trykk på den øverste tasten på håndsenderen innen 20 sekunder - den røde lysdioden lyser permanent (programmering er avsluttet).

Ved ukorrekt programmering kan radiokommandoene slettes igjen, se under Bruk av håndsenderen.

F1

Dreiepotensiometer

”Klemkraft lukking”

F2

Dreiepotensiometer

”Klemkraft åpning”

1

Lysdiode (rød)

2

Tasten ”Program“

3

Tasten ”Impuls“

4

Lysdiode ”Nett“ (grønn)

P

DIP-bryter

1

Impuls (f.eks veggbryter)

2

Delvis åpning

3

Fotocelle / sikkerhetslist

4

Nødstopp

5

Antenne A = Antenne

E = Jording

Portåpneren settes i drift

Første igangsetting

[24-] Juster høydeplasseringen av drivhodet, sett opphengsjernene på skrå, evt. forkort dem.

[27] Fest drivenheten til taket.

Tilkobling av antennen [35] Tilslutt antennen (8) til den

eksterne tilkoblingen (5, venstre klemme A).

Kontroller festene til taket og til overkarmen enda én gang [21, 22, 27].

[28] Kontroller tannremmens spenning, og korriger dersom nødvendig.

Hvis tilkobling skjer til feil klemme nedsettes mottaket! Ved ugunstige mottaksbetingelser kan det være nødvendig å montere en uteantenne. Kontakt din forhandler.

Tilkobling til porten

Det finnes ulike beslagsett for tilkobling av portåpneren til garasje- porten, avhengig av portmodell. Monter i henhold til det aktuelle beslagsettets medfølgende monteringsanvisning.

Tilkobling til lysnettet [36] Åpne porten sakte for hånd inntil sleiden går hørbart i lås. Sett inn støpselet. Lysdioden ”Nett“ (4) må lyse, driftslyset blinker.

Driftslyset blinker inntil innlærings- kjøringene [44] er vellykket gjennomført.

23

Document info
Document views953
Page views1058
Page last viewedThu Jan 19 04:36:43 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments