X hits on this document

923 views

1 shares

4 downloads

0 comments

24 / 96

Norsk

4 – kanals håndsender [70] Den øverste tasten håndsenderen er allerede programmert fra fabrikken. Dersom du ønsker å programmere enda en tast på håndsenderen eller enda en håndsender, gå frem på følgende måte (ved programmering skal håndsenderen holdes nærmest mulig drivhodet):

[37] Trykk kort på tasten ”Program“ (2) - den røde lysdioden (1) blinker: Trykk på en ikke-programmert tast på håndsenderen innen 20 sekunder - den røde lysdioden lyser permanent (programmering er avsluttet).

Ved ukorrekt programmering kan radiokommandoene slettes igjen, se under Bruk av håndsenderen. Ved programmering av flere håndsendere, gjenta hele programmeringsprosessen slik den er beskrevet ovenfor. For informasjon vedr. bruk av flere kanaler, se avsnittet Bruk av håndsenderen.

Innstilling av endestopperne I leveringstilstand befinner begge endestopperne (A, Z) seg ca. 30 cm fra drivhodet:

[38]

Endestopper for

portposisjon

“Lukket“

=

“Åpen“

=

(Z) (A)

.

[39] Trykk „Impuls“-tasten (3) eller den programmerte håndsenderen. Porten beveger seg frem til endestopperen (A) støter mot endebryteren i drivhodet (1), eller til du utløser enda en impuls. Kjør porten til lukket posisjon med en ny impuls.

[40] Fjern splinten (7.1) i ende- stopperen (A) og flytt ende- stopperen i retning av porten. (Ved først å kjøre endestopperen minst 50 cm ut av drivhodet, er det lettere å ta den av og på tannremmen.)

Endestopperens splint må settes inn i ett av de tre hullene, slik at den blir sittende mellom to tenner på tannremmen.

[41] Kjør porten til den nyinnstilte åpen- posisjonen og kontroller hele åpningsbevegelsen, juster innstillingen om nødvendig.

[42] Innstill endestopperen (Z) for stilling „Lukket“, slik at porten lukker tettest mulig.

Dersom porten presses for hardt inntil karmen, kobler klemsikringsmekanismen automatisk inn. I et slikt tilfelle må endestopperen (Z) flyttes noe tilbake.

24

Innlæringskjøring

(Grunninnstilling) [43] Nullstill elektronikken (Reset) ved å holde inne tastene ”Program” (2) og ”Impuls” (3) samtidig. Lysdioden (1) begynner å blinke. Når lysdioden (1) ikke lenger blinker, kan tastene slippes. Nullstillingen avsluttet. Nå begynner driftslyset å blinke hurtig, hvilket signaliserer at innlæringskjøringen må gjennomføres:

[44] Kjør porten ved hjelp av håndsenderen eller „Impuls“- tasten (3) minst to ganger uten mellomstopp til begge sluttposisjonene: Ved dette lærer elektronikken seg både portens bevegelsesområde, strekningene for mykstart og mykstopp, samt den maksimale nødvendige motorkraft for utløsning av kraft- frakoblingen (= klemsikringen). Sett lampedekselet tilbake på plass.

Dersom driftslyset blinker sakte under innlæringskjøringen tyder dette på at portåpneren har oppdaget en hindring i portens bevegelse. Etter kontroll av porten, eventuelt også justeringer av denne og fjerning av hindringen/forstyrrelsen, må innlæringskjøring gjentas.

Kontroll av klemsikringen Klemsikringen er en beskyttelsesinnretning som skal forhindre at klemskader oppstår når porten lukkes. (Denne fungerer ved at portåpneren kobler seg ut dersom den statiske kraft overstiger 150 N (15kg)).

[45] Gjennomføring av prøvekjøring: Stopp porten utenfra ved å holde den igjen med begge hender i hoftehøyde. Under lukkebevegelsen må porten stoppe automatisk og gå ca. 30 cm tilbake når den støter motstand. Under åpnings- prosessen må porten stoppe automatisk hvis den hindres.

Etter at klemsikringen er blitt utløst, blinker driftslyset frem til neste impuls eller radiokommando gis.

Drift

Underrett alle personer som bruker porten hvordan den skal håndteres på en korrekt og sikker måte. Fare for klemskader og kuttskader fra portens kanter og mekanikk kan oppstå. Åpne og lukk porten kun når du kan se bevegelsesområdet, og det ikke oppholder seg noen personer der.

Bruk av håndsenderen

Hold barn unna håndsenderen. Betjen håndsenderen kun dersom du også kan se portområdet. Hold øye med porten når den beveger seg, og hold personer unna porten inn til den er helt åpen eller lukket.

1-kanals drift [46] Den øverste tasten er ferdig programmert fra fabrikken.

Flerkanals drift [47] Tastene kan programmeres valgfritt, f.eks. slik at alle tastene styrer 1 portåpner, eller slik at håndsenderen kan betjene opp til 4 portåpnere eller andre enheter.

Sletting av alle innlærte radio-

kommandoer (kun ved behov) [48] Trykk tasten «Program» (2) i minst 3 sekunder. Den røde lysdioden (1) blinker deretter hurtig i 2 sekunder og slukker - nå er sletteprosessen avsluttet (varer i ca. 5 sek.). Alle programmerte håndsendere er med dette slettet fra minnet.

Document info
Document views923
Page views1028
Page last viewedMon Jan 16 23:36:06 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments