X hits on this document

975 views

1 shares

4 downloads

0 comments

25 / 96

Tilleggsinnstillinger

Portåpneren leveres fra fabrikken med en grunninnstilling. Derfor står alle DIP- bryterens (P) brytere i posisjon ”AV”. Ved behov kan følgende tilleggsinnstillinger gjennomføres ved hjelp av dreiepotensiometrene (F1, F2) og DIP- bryteren (P):

[49] Klemkraftjustering (F1, F2) Forvarseltid (P, bryter 3) Tid for Delvis Åpning (P, bryter 4) Automatisk Lukking (P, bryter 5) Lystid (P, bryter 6)

Mykstopp ved lukking (P, bryter 7 og 8)

Funksjon vedr. inngangen for sikkerhetslist / fotoceller (P, bryter 1 og 2).

Innstilling av klemsikringen Kraften for portens åpne- og lukkebevegelse kan innstilles ved hjelp av dreiepotensiometrene ”Klemkraft Lukking” (F1) og ”Klemkraft Åpning” (F2). I innstillingen fra fabrikken er kraften innstilt på minimumsverdier som vanligvis ikke behøver å forandres. I denne posisjonen bør en lettkjørt port løpe feilfritt, uten verken å stanse eller snu, unntatt hvis den møter en hindring.

Før du foretar en annen innstilling, må først porten kontrolleres og eventuelt justeres, slik at den går med så lite motstand som mulig.

Først etter at dette er gjort, kan klemsikringen stilles til en høyere verdi, slik:

[50] Kontroller ved å dreie en skrutrekker mot urviserens retning at begge dreiepotensiometrene (F1 og F2) står på minimumsverdiene.

[51] Øk innstillingsverdiene med dreiepotensiometrene F1 og F2 inntil porten løper feilfritt til begge sluttposisjonene. De maksimalt tillatte verdiene i henhold til normene EN12 453 og EN 12 445 må måles og ikke overskrides.

Dersom fabrikkens grunninnstilling av dreiepotensiometrene F1 og F2 forandres, må lukkekreftene og skaderisikoen fastslås, se [51]. Hvis normenes grenseverdier overskrides, må ekstra sikkerhetsinnretninger, f.eks. fotoceller eller sikkerhetslist, installeres og brukes.

Innstilling av forvarselstiden Forvarselstiden bestemmer det antall sekunder driftslyset starter før motoren begynner å gå (fabrikkinnstilling: 0 sek).

[52] Innstilling av forvarselstiden med bryter 3: Posisjon ”På” = 4 sek Posisjon ”Av” = 0 sek

Innstilling av tiden for Delvis

Åpning Tiden for Delvis Åpning bestemmer hvor lenge porten skal kjøre før den blir stående i en ønsket delvis åpen posisjon.

For å kunne gjennomføre funksjonen Delvis Åpning, må enten en impulsgiver (f.eks en veggbryter) kobles til kontakten ”Delvis Åpning” (2), eller en tast på håndsenderen programmeres til dette. Trykk to ganger på tasten ”Program” (2), den røde lysdioden (1) blinker kort to ganger. Trykk på en ikke reservert tast på håndsenderen innen 20 sekunder – den røde lysdioden lyser permanent. Håndsenderen er nå programmert.

[53] Innstilling av tiden for Delvis Åpning med DIP-bryter 4: Sett bryteren i stillingen ”Av (Off)” og åpne porten fra lukket stilling med impuls. Når ønsket delåpning er oppnådd, stanser du portdrevet og setter bryter 4 i stillingen ”På (On)”.

For å forandre innstillingstiden for Delvis Åpning, må bryteren 4 først slås i posisjon ”Av”, og deretter på nytt i posisjon ”På”, slik som beskrevet ovenfor.

Innstilling av Automatisk Lukking Automatisk Lukking er en funksjon som automatisk kjører porten fra åpen posisjon til lukket posisjon. Tidspunktet for Automatisk Lukking kan innstilles valgfritt med bryter 5 (fra 2 sek til max 8 ½ min). Fra fabrikken er innstillingen for Automatisk Lukking slått av, DIP- bryter 5 befinner seg i posisjon ”Av”.

Drift med Automatisk Lukking er kun tillatt dersom fotoceller eller sikkerhetslist er installert [58-].

[54] Innstilling av Automatisk Lukking med bryter 5: Kjør porten til åpen posisjon. Når den ønskede åpningstiden er oppnådd, sett bryteren 5 i posisjon ”På”, og porten vil gå til lukket posisjon. Den innstilte tiden er lagret.

Norsk

For å forandre en innstilt åpningstid, må bryteren 5 først settes i posisjon ”Av”, og deretter tilbake i posisjon ”På” etter ønsket tid, slik som beskrevet ovenfor. Dette er også nødvendig etter nullstilling av elektronikken (Reset).

Innstilling av lystiden Lystiden er tiden der driftslyset fortsetter å lyse etter motorkjøringen. Lystiden kan innstilles valgfritt med bryter 6 (fra 2 sek. til maks. 8,5 min). Fra fabrikken er innstillingen for lystiden satt til 2 minutter, bryteren 6 befinner seg i posisjon ”Av“.

[55] Innstilling av lystiden med bryter 6: Start portåpneren og kjør porten til én av sluttposisjonene (åpen/ lukket). Etter at den ønskede lystiden er oppnådd, sett bryteren 6 i posisjon ”På“. Den innstilte tiden er nå lagret.

For å forandre en lystiden, må bryteren 6 først settes i posisjon ”Av“, og deretter på nytt i posisjon ”På“, som beskrevet ovenfor. Dette er også nødvendig etter en nullstilling (Reset).

Innstilling av Mykstopp Mykkstopp er en funksjon som gjør at porten kjører det siste stykket til lukket stilling med lavere hastighet. Varigheten for Mykstopp kan innstilles med bryterne 7 og 8. Fra fabrikken er den innstilt til 3 sekunder, begge bryterne befinner seg i posisjon ”Av“.

[56] Innstill varigheten for Mykstopp med bryterne 7 og 8:

Bryter 7

Bryte

Av

Av

Av

Av

Ytterligere sikkerhetstil- koblinger

r8

Tid

~ 3 sek. ~ 6 sek. ~ 1,5 sek.

  • 0

    sek.

[57] Ved levering er brokoblede Westernkontakter (4 = grønn, 3 = gul) satt inn i tilkoblings- punktene for ”Nødstopp“ (4) og ”Fotoceller / Sikkerhetslist“ (3).

Tilkobling ”Fotoceller /

Sikkerhetslist“ (3) En sikkerhetsinnretning (fotoceller eller sikkerhetskontaktlist) kan kobles til denne inngangen:

[58] Trekk ut Westernkontakten med gul brokobling og oppbevar den. Installer sikkerhetsinnretningen og koble den til ved hjelp av Western- kontakten.

25

Document info
Document views975
Page views1080
Page last viewedSat Jan 21 02:29:03 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments