X hits on this document

990 views

1 shares

4 downloads

0 comments

30 / 96

Svenska

EG-försäkran om överensstämmelse

Enligt EG-maskindirektivet 98/37/EEG försäkrar vi härmed att nedanstående produkt, på grund av sin koncipiering och konstruktion samt i det av oss till försäljning frisläppta utförandet, mot- svarar de tillämpliga grundläggande EG-direktiven. Denna försäkran upphör att gälla om produkten ändras utan vårt godkännande.

Garageöppnare utgör komponenter för montering på garageportar och definie- ras därför som maskiner i enlighet med EG-rådets maskindirektiv 98/37/EEC.

Produkten får inte tas i drift förrän det fastställts att slutprodukten uppfyller kraven i detta direktiv.

Produktbeskrivning Elektrisk garageöppnare

Tillverkare ABON Antriebe und Sicherheitssysteme GmbH Thalbach D-85368 Wang

Modell Ultra excellent quick

Tillämpade gällande EG-direktiv EG-rådets maskindirektiv (98/37/EEC) EG-rådets lågspänningsdirektiv (73/23/EEC) EG-direktiv Elektromagnetisk kompabili- tet (89/336/EEC)

Tillämpade harmoniserade

standarder EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-95:2001

Tillämpade nationella standarder VDE 0801 T.1

Wang, den 23. 01. 2003

(Hermann Leppert, VD)

30

[12]

=

Bildnummer, t.ex. 12

[21-]

=

Bildnummer, t.ex. 21 och föl- jande bilder

(21)

=

Pos.nr, t.ex. 21

Inledning

Korshänvisningar

Dessa anvisningar (textdelen) skall an- vändas tillsammans med monterings- ritningen (bilddelen). Studera noga text- och bilddelen innan du installerar gara- geportöppnaren och tar den i drift.

I textdelen anges korshänvisningar på monteringsritningen på följande sätt:

Ytterligare anvisningar ska observeras beroende på vilket tillbehör som be- ställts. Dessa anvisningar följer med de respektive tillbehörssatserna.

Säkerhet

Användning

Avsedd användning Garageöppnaren är uteslutande avsedd för att öppna och stänga enkla och dubbla garageportar i privat bruk.

Denna drivenhet för porten skall vara ut- rustad med en extra säkerhetsanord- ning (säkerhetslist etc.), om den från fa- briken ursprungligt inställda spärrsäk- ringen (F1 = Kraft till, F2 = Kraft från) ändras eller låsautomatiken aktiveras, se s. 34.

Någon annan eller mer vidsträckt an- vändning får ej förekomma. Tillverkaren tar inte på sig ansvaret för de skador som då kan uppkomma.

Felaktig användning Garageöppnaren får inte användas i

  • -

    garage som används kommersiellt

  • -

    i explosionshotad omgivning

Förvaring

Garageöppnaren skall förvaras torrt in- omhus med eller utan emballage. För- varingstemperaturen får inte vara lägre än -20 °C och inte högre än 80 °C.

Anvisningar, varningstexter

Det är viktigt att följa alla anvis- ningar för människornas säkerhet. Förvara båda bruksanvisningarna (bild- och textdel) samt anvisningarna för tillbehöret lättåtkomligt för framti- da användning.

Garageöppnaren är tillverkad enligt se- naste tekniska standard och på grund- val av vedertagna säkerhetstekniska regler. Trots detta kan driften medföra risk för person- eller sakskador.

Arbeten på elsystem får endast utföras av behörig elektriker.

Drag alltid ut nätkontakten innan du på- börjar eventuella arbeten på garage- öppnaren.

Garageöppnaren får på grund av säker- heten och garantiåtagandet inte byggas om eller ändras.

Kontrollera alltid först innan du börjar använda kontroller och instrument (t.ex. handsändare, knappar) att inga perso- ner eller hinder befinner sig inom gara- geportens arbetsområde. Var särskilt uppmärksam på att inga lekande barn vistas direkt framför porten innan du öppnar/stänger den.

Har garageporten en inbyggd gångdörr måste en säkerhetsanordning monte- ras som förhindrar att garageöppnaren kan manövreras så länge dörren är öp- pen.

Viktiga anvisningar och varningstexter har följande symboler:

FARA står framför text som rör arbets- eller driftinstruktioner som måste följas exakt för att förhindra personskador.

Innan garageöppnaren monteras mås- te man kontrollera att det går lätt att ma- növrera porten för hand och att det inte är något fel på portmekaniken. Tunga portar får inte manövreras med portöpp- naren då denna inte är konstruerad för detta.

VARNING står framför anvisningar som man mås- te följa för att förhindra skador på dörr- öppnaren.

OBS står för tekniska krav skall beaktas.

Om porten är försedd med en viktutjäm- ning i form av stålfjädrar måste man se till att dessa fungerar ordentligt. Inställ- ningar och reparationer skall utföras av porttillverkaren – försök aldrig själv re- parera någon del avfjädersystemet (de spända fjädrarna utgör en olycksrisk).

I samband med monteringen av gara- geöppnaren på porten skall hänsyn även tas till porttillverkarens föreskrifter.

Document info
Document views990
Page views1095
Page last viewedSun Jan 22 16:18:29 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments