X hits on this document

989 views

1 shares

4 downloads

0 comments

32 / 96

Svenska

Hopsättning av garageport- öppnaren

[4]

Skruva ihop upphängningen (19) löst.

[5] [6]

Sätt i sexkantskruvarna (12).

Montera upphängningen (19) på löpskenan (3).

[7-]

För in skarvprofilen (9) tills det tar

emot.

[9]

Stick in löpskenan (10) tills det tar emot.

[10] Fäst styrslädens underdel (4.1) på höljet (4.2).

[11] Fäst styrslädens överdel (4.3) i rätt läge på styrslädens underdel.

[12] För in styrsläden (4) i löpskenan (10).

[13] Fäst den andra skarvprofilen (9) på samma sätt som den första skarvprofilen.

[14] För in styrtrissan (6) med kugg- remmen i den sista löpskenan (10).

[15] Stick in den sista löpskenan (10) tills det tar emot.

[16] Stick in hållaren (27) i löpskenan.

[17] Fäst styrtrissan (6) med låsmut- tern (23) på hållaren (27). Drag åt låsmuttern så att kuggremmen sträcks något.

Montering

[18] Märk för hål mitt på dörrbladet, samt på karmöverstycket eller i ta- ket.

[19] Beräkna den högsta punkten för porten under öppningsrörelsen.

[20] Borra upp för plugghål.

[21] Fäst upphängningsvinkeln (20) i mitten mot porten.

Höjdavståndet skall vara 5-15 mm

[19].

[22] Skruva fast styrskenan med upp- hängningsvinklarna (20), skruva därefter åt stoppmuttrarna (22) lite lätt.

[23] Kläm fast upphängningen (19) på styrskenan (3) och montera hål- skenorna (11).

När portöppnaren har lyfts upp skall den stöttas med lämpligt hjälp- medel så att den inte kan falla ner.

[24-] Rikta in portöppnaren. rikta takjär- nen åt sidorna, kapa dem ev.

32

[27] Fäst portöppnaren i taket.

Första starttillfället

Kontrollera portöppnarens fäste i taket eller i karmöverstycket en gång till [21, 22, 27].

Garageöppnaren får endast an- vändas med tillkopplad port. I annat fall måste elektroniken återställas till ut- gångsläget (reset).

[28] Kontrollera kuggremmens spän- ning och justera den om så be- hövs.

Anslutning till garageport

Innan du börjar använda garage- öppnaren, se till att inga personer eller hinder befinner sig inom garageport- ens arbetsområde.

För portanslutningen finns, bero- ende på porttyp, respektive monterings- satser. Anslut porten enligt bruksanvis- ningen som följer med monteringssat- sen.

Programmering av handsändaren

Under inlärningsfasen ger inte kraftfrånkopplingen något skydd.

Manövrering med port- öppnaren

Demontering av ljusskiva [29-] Lossa ljusskivan (1.2).

[32] Ta bort kartongen med handsän- dare (2) och antenn (8). Sätt först i ljusskivan i rasterläget igen efter idrifttagningen [62-].

Manöverknappar och indikering-

selement [33]

F1

Vridpotentiometer „kraft stäng“

1-kommandoshandsändare [71] Den översta knappen på handsändaren har ställts in i fabriken på fjärrmanövre- ring, Om du vill kan du programmera yt- terligare en handsändare på följande sätt (för att programmera handsända- ren bör du hålla den så nära drivenhe- ten som möjligt):

[37] Tryck snabbt på knappen „pro- gram“ (2) - nu blinkar den röda lys- dioden (1): Tryck på den översta knappen på handsändaren inom 20 sekunder – den röda lysdioden lyser nu kontinuerligt (programme- ringen är klar).

F 1 2 3 4 P

2

Vridpotentiometer „kraft öppna“ Lysdiod (röd) Knapp „program“ Knapp „impuls“ Lysdiod „nät“ (grön) DIP-kontakt

Om du gör fel vid programmering- en kan du radera radiokommandona igen, se „Manövrering med handsända- ren".

Externa anslutningar [34]

1

Impuls

2

Delöppning

3

Säkerhetslist/fotocell

4

Nödstopp

5

Antenn

A

E

=

Antenn

= Jordning

4-kommandoshandsändare [70] Den översta knappen på 4-komman- doshandsändaren har ställts in i fabri- ken på fjärrmanövrering, Om du vill kan du programmera en annan en knapp på handsändares eller ytterligareen hand- sändare på följande sätt (för att pro- grammera handsändaren bör du hålla den så nära drivenheten som möjligt):

Anslutning av antennen [35] Anslut antennen (8) till den exter- na (5, vänster uttag A).

Om antennen ansluts på fel sätt påverkas mottagningen! Om mottag- ningsförhållandena är dåliga kan det bli nödvändigt att montera en utomhusan- tenn. Fråga din fackhandlare.

[37] Tryck snabbt på knappen „pro- gram“ (2) - den röda lysdioden (1) blinkar: Tryck på en annan knapp på handsändaren inom 20 sekun- der som ännu inte är programme- rad – den röda lysdioden lyser nu kontinuerligt (programmeringen är klar).

Elektrisk anslutning [36] Anslut nätkontakten. Lysdioden

„nät“ (4) skall nu tändas, motor- lampan blinkar.

Motorlampan blinkar ända tills in- lärningsrörelserna [44] är klara.

Om du gör fel vid programmering- en kan du radera radiokommandona igen, se Handsändare. Om fler hand- sändare skall användas upprepas hela inlärningen enligt ovan. Information om handsändarens flerkanalsfunktion åter- finns i avsnittet Handsändare.

Document info
Document views989
Page views1094
Page last viewedSun Jan 22 13:05:53 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments