X hits on this document

967 views

1 shares

4 downloads

0 comments

33 / 96

Inställning av gränslägen Garageöppnaren levereras med båda gränslägena (A, Z) på ungefär 30 cm av- stånd från drivenheten:

[38]

Gränsläge för portläge „Stäng“ = (Z) Gränsläge för portläge

„Öppna“

=

(A) .

[39] Tryck på knappen „impuls“ (3) el- ler på den programmerade handsändaren. Porten öppnas tills gränsläget (A) kör på gränslä- gesbrytaren i drivenheten eller en ny impuls utlöses. Utlös en ny impuls och kör porten i stängningsriktningen.

[40] Dra av drivstiftet (7.1) och flytta brytnocken (A) i riktning mot por- ten. För att kunna flytta brytnocken skall den vara utkörd minst 50 cm ur drivenheten.

Drivstiftet måste via ett av de tre hålen sättas i på ett sådant sätt att det tränger in mittemellan två kuggsidor.

[41] Kör porten till det nya öppningslä- get och kontrollera hela öppnings- momentet, upprepa inställningen om så behövs.

[42] Gränsläge (Z) för portläge „Stäng“ skall ställas in på ett sådant sätt att porten sluter till så tätt som möjligt.

Om porten ligger an för hårt under stängningen kopplar dörröppnaren au- tomatiskt om till portöppning via hinder- säkringen. I detta fall måste gränsläget (Z) flyttas tillbaka något.

Grundinställning (inlärda rörelser) [43] Ställ tillbaka elektroniken till ut- gångsläget (reset). Tryck samtidigt på knapparna „Program“ (2) „Im- puls“ (3), tills att lysdioden (1) bör- jar blinka. Blinkar inte lysdioden längre är återställningen (reset) avslutad, nu kan du släppa knap- parna igen. Nu börjar motorlam- pan att blinka snabbt och signale- rar att inlärning måste ske.

[44] Använd handsändaren eller knap- pen „impuls“ (3) och kör porten från stängningsläget minst två gånger utan mellanstopp och in i båda gränslägena: Denna rörel- ser programmeras då i styrenhe- ten så att den lär sig garageöpp- narens mjukstopp samt den maxi- mala motorström som behövs för att lösa ut kraftfrånkopplingen (= hindersäkring). Snäpp fast ljusski- van.

Om motorlampan blinkar lång- samt under en inlärningsrörelse signa- lerar den ett trögt ställe under portens rörelse. När man har kontrollerat port- ens inställning och reparerat felet upp- repas grundinställningen.

Kontroll av hindersäkringen Hindersäkringen är en fastklämbar skyddsanordning som skall förhindra att olyckor kan inträffa när garageporten håller på att stängas (statisk avstäng- ningskraft 150 N).

[45] Provkör hindersäkringen så här: Stoppa porten utifrån med båda händerna i höjd med höften. Un- der stängningsförloppet skall por- ten stanna automatiskt och gå till- baka ca 30 cm när den stöter på ett motstånd. Under öppningsför- loppet skall den stanna automa- tiskt när den stoppas.

Efter kraftfrånkopplingen blinkar motorlampan tills det kommer en ny im- puls eller ett kommando.

Svenska

Drift

Instruera alla personer som skall använda dörröppnaren hur den skall handhas så att det inte händer några olyckor. Det finns risk att man kan klämma sig och skära sig på stäng- ningskanterna och portens mekanik. Undvik att öppna och stänga porten om du inte kan se portens arbetsom- rådet och om någon vistas inom områ- det.

Handsändare

Förvara handsändaren oåtkom- ligt för barn. Använd endast handsän- daren när du verkligen kan se portom- rådet. Håll porten under uppsikt när den rör sig och varna andra personer tills porten är helt öppen eller stängd.

1-kanalsdrift [46] Första knappen är programmerad.

Flerkanalsdrift [47] 2-kanalsdrift: Programmera för- sta, andra eller en valfri knapp.

3-kanalsdrift:

Programmera för-

sta, andra, tredje eller en valfri knapp.

4-kanalsdrift:

Programmera för-

sta, andra, tredje, fjärde eller en valfri knapp.

Radera alla inlärda fjärrkomman-

don (endast vid behov) [48] Häll knappen „program“ (2) intryckt i minst 3 sekunder. Den röda lys- dioden (1) blinkar då i 2 sekunder snabbt och slocknar sedan – ra- deringen är klar (tar cirka 5 s). Alla programmerade handsändare är nu raderade.

33

Document info
Document views967
Page views1072
Page last viewedFri Jan 20 06:16:20 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments