X hits on this document

929 views

1 shares

4 downloads

0 comments

34 / 96

Svenska

Extrainställningar

Portöppnaren levereras med program- merade grundinställningar, så att alla brytare till DIP-kontakten (P) står i läge „AV“. Vid behov kan man programmera följande extrainställningar med hjälp av vridpotentiometern (F1, F2) och DIP- kontakten (P):

[49] Hindersäkring (F1, F2) Förvarningstid (P, brytare 3) Delöppningstid (P, brytare 4) Stängningsautomatik (P, brytare 5) Ljustid (P, brytare 6)

Mjukstopp i stängningsriktningen (P, brytare 7 och 8)

Funktion för ingången „säkerhets- list/fotocell“ (P, brytare 1 och 2).

Inställning av hindersäkringen Kraften för garageportens stängnings- och öppningsförlopp kan ställas in med vridpotentiometern „kraft stänga“ (F1) och „kraft öppna“ (F2). I fabriksinställ- ningarna är kraften inställd på det läg- sta värdet och behöver i normala fall inte ändras. I detta läge skall en lättgå- ende port kunna stängas och öppnas utan problem. Den får inte stanna eller ändra riktning utan att det föreligger ett hinder.

Innan man gör en annan inställning måste man först kontrollera att porten går smidigt och fungerar som den skall, annars måste den justeras.

Vid behov kan man sedan höja hinder- säkringens inställning:

[50] Vrid en skruvmejsel moturs och kontrollera om båda vridpotentio- metrarna (F1 och F2) står på minsta anslag.

[51] Öka inställningsvärdena med vrid- potentiometer F1 och F2 tills por- ten går in korrekt i båda gränslä- gena. De maximalt tillåtna värdena enligt EN 12 453 och EN 12 445 mätes med en passande mät- klubba och får inte överskridas.

Om den från fabriken inställda vridpotentiometern F1 och F2 ändras, skall de förekommande stängnings- kantkrafterna från porten mätas, se arbetssteg [51]. Om de i standarden tillåtna värdena överskrids skall extra säkerhetsanordningar (t.ex. fotocell, säkerhetslist) installeras och använ- das.

34

Inställning av förvarningstiden Med förvarningstiden bestäms den tid- punkt då varningsljuset skall startas före motorstart (fabriksinställning: 0 sekunder).

Läge „På“

=

4s

Läge „Av“

=

0 s.

[52] Ställ in förvarningstiden med bryta-

re 3:

Inställning av delöppningstiden Med delöppningstiden bestäms den tid- punkt då garageporten efter start skall stanna i ett delöppningsläge från ett stängningsläge.

För att kunna genomföra en delöppning måste antingen ett kommandodon (t.ex. en väggkontakt) anslutas till den externa anslutningen „delöppning“ (2) eller så måste man programmera en knapp på handsändaren. Tryck snabbt två gånger på knappen „program“ (2), den röda lys- dioden (1) blinkar två gånger snabbt: Tryck på en annan knapp på handsän- daren inom 20 sekunder som ännu inte är programmerad – den röda lysdioden lyser nu kontinuerligt, nu är handsända- ren riktigt programmerad.

[53] Ställ in delöppningstiden med knapp 4: Öppna dörren från dess stängda läge med impulsknappen genom att ställa omkopplaren på “Av”. När dörren har öppnats så mycket som önskas, stoppas eldriften och omkopplare 4 ställs i läge “På”.

För att ändra en inställd delöpp- ningstid måste man först ställa bryta- ren 4 i läge „Av“ och sedan, som ovan beskrivet. i läge „På“ igen.

Inställning av stängningsautomati-

ken Stängningsautomatiken är en styrungs- funktion som automatiskt kör tillbaka porten från öppnings- till stängningslä- get. Stängningstidpunkten kan ställas in med brytaren 5 (från 2 s till max. 8,5 min). I fabriksinställningen är stäng- ningsautomatiken avstängd, brytaren 5 står i läge „Av“.

Stängningsautomatiken får en- dast användas om man har installerat en extra säkerhetsanordning (fotocell/ säkerhetslist) [58-].

[54] Ställ in stängningsautomatiken med brytaren 5 : Kör porten till öppningsläget. När önskad öppet- hållningstid har uppnåtts skall bry- taren 5 ställas i läge „På“, nu går porten till stängningsläget. Den inställda tiden sparas.

För att kunna ändra en inställd öp- pethållningstid måste man först ställa brytaren 5 i läge „Av“ och sedan, som ovan beskrivet. i läge „På“ igen. Detta man måste man även göra efter reset.

Inställning av ljustiden Ljustiden är den tidsperiod under vilken drivljuset fortsätter lysa efter motorstart. Ljustiden kan ställas in valfritt med bry- tare 6 (från 2 s till max. 8,5 min). Den fabriksinställda är ljustiden 2 minuter, brytare 6 står i läge „Av“.

[55] Ställ in ljustiden med brytare 6: Starta motorn och kör porten till gränsläge (Öppna/Stäng). När önskad ljustid har inställt sig ställs brytare 6 i läge „På“, den in- ställda tiden sparas.

För att kunna ändra en inställd ljustid måste man först ställa brytare 6 i läge „Av“ och sedan, ovan beskrivet,. i läge „På“ igen. Detta man måste man även göra efter reset.

Inställning av mjukstoppet Mjukstoppet är en styrningsfunktion som används för att köra porten till stängningsläge, med minskat motor- varvtal. Tiden för mjukstoppet kan stäl- las in med brytare 7 och 8. I fabriken har den ställts in på 3 sekunder, båda bryta- rna står i läge „Av“.

Brytare 7

Brytare 8

Tid

Av

Av

~3 s

Av

~6 s

Av

~1,5 s

0s

[56] Ställ in mjukstoppstiden med bry- tare 7 och 8:

Document info
Document views929
Page views1034
Page last viewedTue Jan 17 08:06:44 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments