X hits on this document

964 views

1 shares

4 downloads

0 comments

37 / 96

Felsökning/serviceåtgärder

Arbeten med nätspänning får en- dast utföras av behörig elektriker. Drag alltid ut nätkontakten innan du tar av motorkåpan.

Portöppnaren fungerar inte alls:

 • 1.

  Kontrollera säkringarna i huset.

 • 2.

  Kontrollera säkringen till motorstyr- ningen..

 • 3.

  Är de byglade Western-kontakterna riktigt anslutna till de externa uttagen [34] (4 = grön, 3 = gul)?

 • 4.

  Låt en elektriker kontrollera att ström- men är riktigt ansluten.

Portöppnaren fungerar inte på rätt sätt:

 • 1.

  Har styrsläden gått i lås?

 • 2.

  Är kuggremmen riktigt inställd [28]?

 • 3.

  Är porttröskeln nedisad?

 • 4.

  Stängs portöppnaren av under ma- növreringen eller kopplar den om? Hindersäkringen löser ut. Kontrollera porten, ställ in den. Kör grundinställ- ningen [43, 44].

 • 5.

  Stängs inte porten helt? Ställ in bryt- nockarna riktigt [38-], kontrollera por- ten.

 • 6.

  Fungerar inte programmet? Återställ elektroniken till grundinställningen (reset) och gör om programmeringen [43, 44].

Portöppnaren kan inte manövre- ras med handsändaren:

 • 1.

  Blinkar lysdioden på handsändaren? Byt batteri [67].

 • 2.

  Lyser inte den röda lysdioden (1) på drivenheten när du använder hands- ändaren? Radera programmerade fjärrkommandon [48] och program- mera om handsändaren [37].

 • 3.

  För svag mottagning: Kontrollera an- tennens anslutning, installera ev. en utomhusantenn [76].

Det går inte att manövrera port-

öppnaren med väggkontakten: Kontrollera väggkontakten och styrka- beln.

Hindersäkringen fungerar inte: Återställ elektroniken (reset) och kör se- dan grundinställningen (inlärning) [43, 44].

Underhåll

En gång i månaden:

 • Kontrollera hindersäkringen: Port- öppnaren skall vända när portens stängningskant stöter på ett 50 mm högt hinder på marken.

 • Kontrollera garageöppnarens monte- ring i tak och vägg.

 • Kontrollera att nödupplåsningen fungerar.

 • Kontrollera att gångdörrens säkring (i förekommande fall) fungerar.

En gång varje år:

 • Underhåll porten enl. porttillverka- rens anvisningar.

 • Smörj in dragstångens ledpunkter med fett eller olja.

 • Kontrollera kuggremmens spänning, spänn den om så behövs [28].

Reparation

[66] Återställ elektroniken (reset) Om elektroniken måste återställs till grundinställningen skall detta ske på följande sätt:

 • Ta ut ljusskivan (1.2) ur rasterläget och ta av den [29 - 31].

 • Tryck samtidigt på knapparna „pro- gram“ (2) och „impuls“ (3) – nu börjar lysdioden (1) att blinka. Blinkar inte lysdioden längre är återställningen (reset) avslutad, nu kan du släppa knapparna igen.

När man genomför reset åter- ställs hinderkurvan och startpunkten för mjukstoppet. De inställda värdet för DIP-kontakten bibehålls liksom fjärr- kommandona. Motorlampan blinkar tills grundinställningen är genomförd.

 • Genomför grundinställningen: An- vänd handsändaren eller knapp „im- puls“ (3) kör porten ur stängningslä- get minst två gånger utan mellan- stopp och in i båda gränslägena.

 • Isättning av ljusskiva (1.2) i rasterlä- ge [62-65].

[67] Byt batteri i handsändaren

 • Tag av locket (2).

 • Tag ur batteriet (1) och byt det.

Använd endast batterier som inte kan läcka. Var noga med polerna när du sätter i batteriet. Gamla batterier skall tillvaratas på miljövänligt sätt.

 • Stäng locket.

Svenska

[68] Byte av glödlampa Drag ur nätkontakten.

 • Ta ut ljusskivan (1.2) ur rasterläget

och ta av den [29 - 31].

 • Byt glödlampa (1).

Fattning E14 - max. 40 W.

 • Isättning av ljusskiva (1.2) i rasterlä-

ge [62-65].

[69] Byte av säkring

Drag ur nätkontakten.

 • Ta ut ljusskivan (1.2) ur rasterläget och ta av den [29 - 31].

 • Lsossa skruven (4) och tag bort mo- dulen (5).

 • Lossa 3 skruvar (6) och tag av locket

  • (7)

   .

 • Tag bort den trasiga säkringen (1) ur säkringshållaren (2) och byt den. Ob- servera säkringsvärdet!

 • Sätt tillbaka locket.

 • Sätt i modulen.

 • Isättning av ljusskiva (1.2) i rasterlä- ge [62-65].

37

Document info
Document views964
Page views1069
Page last viewedThu Jan 19 23:29:24 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments