X hits on this document

981 views

1 shares

4 downloads

0 comments

39 / 96

EG-conformiteits- verklaring

Volgens de EG-richtlijn voor machines 98/37/EWG verklaren wij hierbij, dat het hieronder genoemde product op grond van zijn ontwerp en constructie alsook in de door ons in de handel gebrachte uit- voering voldoet aan de EG-richtlijnen die er aan ten grondslag liggen. Bij wijziging aan het product die niet met ons is afge- stemd, verliest deze verklaring haar gel- digheid.

Garagedeuropeners zijn componenten voor montage op garagedeuren en wor- den daarmee machine in de zin van de EG-richtlijn voor machines 98/37/EWG.

Inbedrijfneming is zolang verboden, tot de conformiteit van het eindpro- duct met deze richtlijn is vastgesteld.

Productbeschrijving Garagedeuropener, elektrisch

Producent ABON Antriebe und Sicherheitssysteme GmbH Thalbach D-85368 Wang

Model Ultra excellent quick

Desbetreffende EG-richtlijnen

welke zijn toegepast EG-richtlijn voor machines (98/37/EWG) EG-richtlijn voor laagspanning (73/23/EWG) EG-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EWG)

Toegepaste geharmoniseerde

normen EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-95:2001

Toegepaste landelijke normen VDE 0801 T.1

Wang, 23. 01. 2003

(Hermann Leppert, directeur)

Inleiding

Deze handleiding (tekstgedeelte) dient tezamen met het montageschema (af- beeldingengedeelte) te worden gebruikt. Tekst- en afbeeldingengedeelte voor montage en inbedrijfneming zorgvuldig doorlezen en in acht nemen.

Al naar gelang het bestelde accessoire dienen tevens andere handleidingen in acht te worden genomen. Deze zijn bij de betreffende accessoire-sets gevoegd.

Gebruiksdoel

Gebruik in overeenstemming met

het doel De garagedeuropener is uitsluitend be- stemd voor openen en sluiten van enke- le en dubbele garagedeuren in de privé- sector.

Deze deuropener moet met een extra veiligheids-voorziening (veiligheidsrand etc.) worden uitgerust, als de basisinstel- ling van de fabriek van de obstakelbevei- liging (F1 = kracht uit, F2 = kracht open) wordt gewijzigd of de sluitautomatiek wordt geactiveerd, zie pag. 43.

Elk gebruik in andere zin geldt als niet overeenkomstig de bestemming. Voor schade die hieruit voortkomt is de produ- cent niet aansprakelijk.

Gebruik in strijd met de aard van

het product De garagedeuropener mag niet worden gebruikt in

 • -

  garages voor bedrijfsmatig gebruik

 • -

  in een mogelijk explosieve atmosfeer

Opslag

De opslag van de garagedeuropener in verpakte of onverpakte toestand moet in een gesloten, droge ruimte plaatsvinden. De opslagtemperatuur mag niet lager zijn dan –20 ºC en niet hoger dan 80 ºC.

Aanwijzingen, aanduidingen

Belangrijke aanwijzingen en aanduidin- gen zijn door de volgende aanduidingen aangegeven:

PAS OP staat bij werk- en bedrijfsprocedures waaraan men zich precies moet houden, om te voorkomen dat personen in ge- vaar worden gebracht.

LET OP bevat informatie waarop gelet moet wor- den om schade aan het apparaat te voorkomen.

Nederlands

AANWIJZING staat voor technische eisen, waarop in het bijzonder gelet moet worden.

Kruisverwijzingen

In het tekstgedeelte zijn kruisverwijzin- gen op het montageschema als volgt aangegeven: [12] = nummer van de afbeelding,

b.v. 12 [21-] = nummer van de afbeelding,

  • b.

   v. 21 en volgende afbeeldingen

 • (21)

  = plaatsaanduiding, b.v. 21

Veiligheid

Voor de veiligheid van personen is het van levensbelang alle aanwij- zingen in deze handleiding op te vol- gen. Bewaart u de beide handleidin- gen (afbeeldingen- en tekstgedeelte) evenals de handleidingen voor het ac- cessoire bij de hand voor toekomstig gebruik.

De garagedeuropener is gebouwd vol- gens de stand van de techniek en de al- gemeen aanvaarde regels voor veilig- heidstechniek. Niettemin kunnen bij ge- bruik ervan risico’s ontstaan voor perso- nen of schade aan zaken van waarde.

Werkzaamheden aan de elektrische in- stallatie mogen alleen door een geauto- riseerde elektromonteur worden uitge- voerd.

Voor alle werkzaamheden aan de gara- gedeuropener de netvoedingsstekker er- uit trekken.

Ombouw en modificaties aan de garage- deuropener zijn om redenen van veilig- heid en garantie niet toegestaan.

Voor het bedienen van de commando- voorzieningen (b.v. handzender, knop) u er van vergewissen dat zich geen perso- nen of voorwerpen bevinden in het ge- bied waarover de deur beweegt. Erop letten dat per ongeluk of achteloos ge- bruiken, b.v. door spelende kinderen, uit- gesloten is.

Als er in de garagedeur een klinketdeur is ingebouwd, moet er een veiligheids- voorziening worden gemonteerd, die het inwerkingtreden van de garagedeurope- ner voorkomt zolang de klinketdeur open is.

Voor het monteren van de garagedeur- opener dient gecontroleerd te worden, dat de deur met de hand gemakkelijk te bewegen is en het deurmechaniek in perfecte staat verkeert. Zware deuren mogen niet worden aangedreven, omdat de aandrijvingsconstructie hier niet voor ontworpen is.

39

Document info
Document views981
Page views1086
Page last viewedSat Jan 21 14:41:02 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments