X hits on this document

936 views

1 shares

4 downloads

0 comments

41 / 96

In elkaar zetten van de garagedeuropener

[4]

Ophanghaak (19) in elkaar schroe- ven, niet vastdraaien.

[5]

Zeskantschroeven (12) erin ste- ken.

[6]

Ophanghaak (19) op aandrijfgelei- derail (3) schuiven.

[7-]

Verbindingsprofiel (9) tot de aan-

slag erin schuiven

[9]

Geleiderail (10) tot de aanslag erin steken.

[10] Ondergedeelte slede (4.1) op slui- ting (4.2) steken.

[11] Bovengedeelte slede (4.3) in de goede stand op het ondergedeelte van de slede zetten.

[12] Slede (4) in de geleiderail (10) brengen.

[13] 2e verbindingsprofiel (9) bevesti- gen als 1e verbindingsprofiel.

[14] Keerrol (6) met tandriem in de laat- ste geleiderol (10) schuiven.

[15] Laatste geleiderail (10) tot aan de aanslag erin steken.

[16] Houder (27) in de geleiderail ste- ken.

[17] Keerrol (6) met borgmoer (23) aan de houder (27) bevestigen. Borg- moer aandraaien, tot de tandriem licht strakgetrokken is.

Montage

[18] Midden van het deurblad aanteke- nen en op de latei en het plafond overbrengen.

[19] Hoogste punt van de opengaande deur bepalen.

[20] Pluggaten boren.

[21] Ophanghaak (20) bij het midden van de deur bevestigen.

Hoogte-afstand 5 –15 mm [19] aanhouden.

[22] Geleiderail aan Ophanghaken (20) vastschroeven, borgmoeren (22) aanvankelijk slechts licht vastdraai- en.

[23] Ophanghaak (19) op geleiderail (3) vastklemmen, gatenstrips (11) be- vestigen.

Aandrijving na het omhoogtillen naar het plafond met passende hulp- middelen stutten en tegen vallen be- veiligen.

[24-] Aandrijving uitrichten, gatenstrips schuin zetten, eventueel verkorten,

[27] Aandrijving aan het plafond beves- tigen.

Bevestigingen aan het plafond en de latei nogmaals controleren [21, 22, 27].

[28] Tandriemspanning controleren en zonodig corrigeren.

Deuraansluiting

Voor de aansluiting op de deur zijn er al naar gelang het type deur bijbeho- rende montagesets verkrijgbaar. Aan- sluiting op de deur maken volgens de handleiding die bij de montageset is ge- voegd.

Deurbesturing in bedrijf nemen

Lichtglaasje demonteren [29-] Lichtschijf (1.2) eruit laten klikken.

[32] Karton met handzender (2) en an- tenne (8) eruit halen. Lichtschijf pas na inbedrijfneming weer erin laten klikken [62-].

Bedienings- en display-elementen [33]

F1

Draaipotentiometer “Kracht dicht”

F2

Draaipotentiometer “Kracht open”

1

Lichtdiode (rood)

2

Knop “programma”

3

Knop “impuls”

4

Lichtdiode “net” (groen)

P

DIP-schakelaar

Externe aansluitingen [34]

1

impuls

2

gedeeltelijke opening

3

veiligheidsstrip/fotocel

4

noodstop

5

antenne A = antenne

E = aarding

Antenne aansluiten [35] Antenne (8) op de externe aanslui- ting (5, linker klem A) aansluiten.

Bij onjuist klemmen wordt de ont- vangst slechter! Onder ongunstige ont- vangstomstandigheden kan montage van een buitenantenne nodig zijn. Vraagt u hiervoor uw vakhandelaar.

Nederlands

Netaansluiting tot stand brengen [36] Voedingsstekker erin steken, De groene lichtdiode “gereed” (4) moet branden, het lampje van de aandrijving knippert.

Het lampje van de aandrijving knip- pert net zo lang tot de leergangen [44] met succes zijn uitgevoerd.

Eerste inbedrijfneming

De deuropener mag alleen wor- den bediend als de deur eraan gekop- peld is. Als men zich daar niet aan heeft gehouden moet de elektronica in de uit- gangsstand worden teruggezet (reset).

Voor het bedienen van de deur- opener zorgen dat zich geen perso- nen of objecten bevinden in het bereik waarin de deur beweegt.

Handzender laten “leren”

Bij het laten leren bestaat er nog geen beveiliging door uitschakeling van de spanning.

1-commando-handzender [71] De bovenste knop van de handzender is door de fabriek reeds op de radiobestu- ring afgesteld. Als u nog een knop van de handzender wilt laten “leren”, als volgt te werk gaan (voor het laten leren de handzender zo dicht mogelijk bij de kop van de aandrijving houden):

[37] Knop “programma” (2) kort indruk- ken – de rode lichtdiode (1) knip- pert: binnen 20 seconden de bo- venste knop op de handzender in- drukken – de rode lichtdiode brandt ononderbroken (het leren is voltooid).

Bij onjuist leren kunnen de radio- commando’s weer worden gewist, zie werking handzender.

41

Document info
Document views936
Page views1041
Page last viewedWed Jan 18 07:01:43 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments