X hits on this document

954 views

1 shares

4 downloads

0 comments

42 / 96

Nederlands

4-commando-handzender [70] De bovenste knop van de 4-commando- handzender is door de fabriek reeds op de radiobesturing afgesteld. Als u nog een knop van de handzender of een tweede handzender wilt laten “leren”, als volgt te werk gaan (voor het laten leren de handzender zo dicht mogelijk bij de knop van de aandrijving houden):

[37] Knop “programma” (2) kort indruk- ken – de rode lichtdiode (1) knip- pert: binnen 20 seconden een nog niet ingestelde knop op de hand- zender indrukken – de rode licht- diode brandt ononderbroken (het leren is voltooid).

Bij onjuist leren kunnen de radio- commando’s weer worden gewist, zie werking handzender. Bij inbedrijfneming van andere handzenders het totale leer- proces zoals boven wordt beschreven herhalen. Informatie over meerkanaals- werking van de handzender krijgt u in de paragraaf werking van de handzender.

Schakelnokken instellen Bij levering bevinden de beide schakel- nokken (A, Z) zich ongeveer 30 cm van elkaar:

[38] Schakelnok voor deurstand

“dicht”

=

(Z)

Schakelnok voor deurstand

“open” =

(A)

[39] Knop “impuls” (3) of afgestelde handzender gebruiken. De deur gaat open, tot de schakelnok (A) op de eindschakelaar in de aandrij- vingsknop (1) komt of er nog een impuls wordt gegeven. Door een nieuwe impuls kan de deur de kant van sluiten op gaan.

[40] Aandrijfstift (7.1) eraf trekken en de schakelnok (A) in de richting van de deur verplaatsen. Voor verzet- ten dient de schakelnok 50 cm uit de aandrijvingskop te zijn gelicht.

De aandrijfstift moet door een van de drie boringen zo worden ingezet, dat hij midden tussen twee tandflanken in- dringt.

[41] De deur in de nieuw ingestelde openingsstand laten lopen en con- troleren of hij helemaal open is, zo nodig de afstelling herhalen.

[42] Schakelnok (Z) voor de deurstand “dicht” zo afstellen dat de deur zo dicht sluit als mogelijk is.

Als de deur bij het sluiten te dicht aansluit, schakelt de aandrijving via de obstakelbeveiliging automatisch om naar deuropening. In dat geval moet de scha- kelnok (Z) iets teruggezet worden.

42

Basisinstelling (leerproces) [43] Elektronica in de basisstand terug- zetten (reset): de knoppen “pro- gramma” (2) en “impuls” (3) tegelijk indrukken – de lichtdiode (1) begint te knipperen. Als de lichtdiode niet meer knippert is het terugzetten (reset) voltooid, de knoppen kun- nen worden losgelaten. Nu begint het aandrijvingslampje snel te knipperen en geeft daarmee aan, dat het leerproces moet worden uitgevoerd:

[44] Met handzender of knop “impuls” (3) de deur uit de sluitstand ten minste tweemaal zonder tussen- stop in beide eindposities laten komen: hierbij leert de besturing het traject voor een zachte uitloop van de deuraandrijving en tevens de maximale motorstroom voor het activeren van de uitschakeling van het vermogen (= obstakelbeveili- ging). Lichtschijf erop klikken.

Als het aandrijvingslampje tijdens een leerproces langzaam knippert, geeft dat aan, dat er in het deurtraject een plek zit die zwaar loopt. Na het controle- ren van de deurafstelling en opheffing van de storende plaats dient de basisaf- stelling te worden herhaald.

Obstakelbeveiliging controleren De obstakelbeveiliging is een eenklems- beveiligingsvoorziening, die letsel moet voorkomen door een deur die sluit (sta- tisch uitschakelvermogen 150N).

[45] Testgang uitvoeren: Deur van buiten met beide handen op heuphoogte stoppen. Bij het sluiten moet de deur automatisch stoppen en ca. 30 cm teruglopen, als hij op weerstand stuit. Bij ope- nen moet hij automatisch blijven staan, als hij wordt tegengehou- den.

Na uitschakeling van de kracht knippert het aandrijvingslampje tot de volgende impuls of het volgende radio- commando.

Gebruik

Instrueert u alle personen die de deurinstallatie gebruiken inzake de juiste en veilige bediening. Aan de sluitkanten en het mechaniek van de deur bestaat er gevaar voor kneuzing en snijden. Open en sluit de deur al- leen als u het bereik van de zwaai kunt zien en zich daar geen personen bevinden.

Bediening met handzender

Houd de handzender uit de buurt van kinderen. Bedien de handzender alleen als u ook het bereik van de deur kunt zien. Houd de deur in het oog terwijl hij in beweging is en houd personen uit de buurt, tot de deur vol- ledig open of dicht is.

1-kanaalsbdiening [46] Eerste knop is afgesteld

Meerkanaalsbediening [47] 2-kanalenbediening

Eerste, tweede of knop naar keuze afstellen.

3-kanalenbediening Eerste, tweede, derde of knop naar keuze afstellen.

4-kanalenbediening Eerste, tweede, derde en vierde knop afstellen

W i s s e n v a n a l l e g e l e e r d e r a d i o - c o m m a n d o s ( a l l e e n i n d i e n n o d i g ) [48] Knop “programma” (2) ten minste 3 seconden indrukken. De rode licht- diode (1) knippert dan 2 seconden snel en gaat uit – nu is het wissen voltooid (duur ongeveer 5 secon- den). Alle geleerde handzenders zijn gewist.

Document info
Document views954
Page views1059
Page last viewedThu Jan 19 04:46:30 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments