X hits on this document

997 views

1 shares

4 downloads

0 comments

77 / 96

 • O

  wiadczenie o

zgodno ci UE

Zgodnie z wytyczn maszynow UE 98/37/EWG o wiadczamy niniejszym, e wymieniony poni ej produkt odpowiada w a ciwym podstawowym wymogom bezpiecze stwa i zdrowotnym wytycznej UE pod wzgl dem koncepcji i konstrukcji w wykonaniu wprowadzonym przez nas na rynek. W przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami zmian niniejsze

 • o

  wiadczenie traci wa no .

Nap dy bram gara owych s przeznaczone do monta u na bramach gara owych i s tym samym maszynami w my l wytycznej maszynowej UE 98/37/EWG.

Zabrania si uruchamiania, zanim nie zostanie stwierdzona zgodno produktu ostatecznego z niniejsz wytyczn .

Opis produktu Elektryczny nap d do bram gara owych

Producent ABON Antriebe und Sicherheitssysteme GmbH Thalbach D-85368 Wang

Model Ultra excellent quick

Zastosowane w a ciwe wytyczne

UE Wytyczna maszynowa UE (98/37/EWG) Wytyczna UE na temat niskich napi (73/23/EWG) Wytyczna UE na temat zgodno ci elektromagnetycznej (89/336/EWG)

Zastosowane normy

zharmonizowane EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 335-1, EN 60 335-2-95:2001

Zastosowane normy krajowe VDE 0801 T.1

Wang, dnia 23. 01. 2003 r

(Hermann Leppert, prezes)

Wprowadzenie

Niniejszej instrukcji (cz

tekstowa)

nale y u ywa monta u (cz

zawsze z planem rysunkowa). Przed

monta em i uruchomieniem nale y

dok adnie przestudiowa

cz

tekstow

i rysunkow

i przestrzega

ich.

W zale no ci od zamówionego wyposa enia przestrzega nale y dalszych instrukcji. Do czone s one do zestawów wyposa enia.

Zastosowanie

Zastosowanie zgodne z

przeznaczeniem Nap d jest przeznaczony wy cznie do otwierania i zamykania pojedynczych i podwójnych bram gara owych w budownictwie indywidualnym.

Ten nap d bramy musi by wyposa ony w dodatkowe urz dzenie zabezpieczaj ce (listw zabezpieczaj c etc.), gdy fabryczne nastawienie podstawowe zabezpieczenia przed przeszkod (F1= si a wy ., F2 = si a w .) uleg o zmianie, lub gdy automatyka zamykania jest aktywna, patrz str. 81.

Wszelkie zastosowania przekraczaj ce ten zakres s niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za powsta e wskutek tego szkody.

Niew a ciwe zastosowanie Nap du nie wolno stosowa w

 • -

  gara ach o przeznaczeniu

komercyjnym,

 • -

  miejscach zagro onych wybuchem.

Skladowanie

Zapakowany lub niezapakowany nap d nale y sk adowa w zamkni tym, suchym pomieszczeniu. Temperatura sk adowania nie mo e by ni sza ni

 • -

  20 °C oraz wy sza ni 80 °C.

Wskazówki, uwagi

Wa ne wskazówki i uwagi wyró niono nast puj cymi oznaczeniami:

OSTRO NIE znajduje si przy metodach pracy lub eksploatacji, których nale y ci le przestrzega , by wykluczy zagro enie dla osób.

UWAGA zawiera informacje, których nale y

przestrzega urz dzenia.

, by unikn

uszkodze

Polski

WSKAZÓWKA przy wymogach technicznych, na które nale y zwróci szczególn uwag .

Odno niki

W cz monta

ci tekstowej odno niki do planu u przedstawiono jak nast puje:

[12] = nr rysunku, np. 12 [21-] = nr rysunku, np. 21 i kolejne

rysunki (21) = oznaczenie miejsca, np. 21

Bezpiecze stwo

Dla bezpiecze stwa ludzi niezmiernie wa ne jest przestrzegania wszystkich zalece niniejszej instrukcji. Obydwie instrukcje (rysunki

i cz

tekstow ) oraz instrukcje dla

wyposa enia przechowywa do przysz ego u ytku.

pod r k

Nap d do bram gara owych zbudowano zgodnie z aktualnym stanem techniki i powszechnie uznanymi zasadami bezpiecze stwa technicznego. Mimo to przy jego stosowaniu mog powsta zagro enia dla osób lub straty materialne.

Prace na instalacjach elektrycznych mog by przeprowadzane wy cznie przez upowa nionego elektryka.

Przed wszelkimi pracami na nap dzie od czy wtyczk od sieci.

Ze wzgl du na bezpiecze stwo i wymogi gwarancji niedozwolona jest przebudowa i dokonywanie zmian w nap dzie.

Przed uruchomieniem urz dze sterowniczych (np. pilot zdalnego sterowania, przyciski) upewni si , e w

obr bie znajduj

ruchu bramy gara owej nie

si

adne osoby lub przedmioty.

Zwróci uwag na wykluczenie przypadkowego lub nieuwa nego np. przez bawi ce si dzieci.

u

ycia,

Je eli na bramie gara owej zamontowane s drzwi wej ciowe, nale y za o y instalacj bezpiecze stwa uniemo liwiaj c uruchamianie nap du bramy tak d ugo, jak d ugo drzwi s otwarte.

Przed monta em nap du nale y skontrolowa , czy bram mo na w atwy

sposób porusza mechaniczne cz

r cznie i czy ci s we w a

ciwym

stanie.

Nap

du

nie

wolno

stosowa

przy

ci to

kich bramach, gdy konstrukcja nap du.

nie

pozwala

na

77

Document info
Document views997
Page views1102
Page last viewedMon Jan 23 21:18:32 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments