X hits on this document

933 views

1 shares

4 downloads

0 comments

78 / 96

Polski

W przypadku gdy brama wyposa

ona

jest w równowa nik ci

aru w formie

spr

yn stalowych, nale y

zagwarantowa

ich

poprawne

funkcjonowanie. Ustawienia i naprawy

nale

y

zleca

wy

cznie

kompetentnemu

serwisowi producenta bram - nigdy nie podejmowa samodzielnych prób (niebezpiecze stwo obra e ze strony

znajduj cych

si

pod

napi

ciem

spr

yn).

W zwi zku z przy czeniem nap du do bramy nale y równie przestrzega przepisów producenta bram.

Warunki monta u

Prace przy instalacji elektrycznej wolno przeprowadza tylko upowa nionemu elektrykowi.

Nap d mo na instalowa wy cznie w suchych pomieszczeniach.

Odst p mi dzy najwy szym punktem otwartej bramy a szyn prowadz c nap du bramy musi wynosi co najmniej 5 - 15 mm.

Brama musi si porusza poprzez poci gni cie lub nacisk w kierunku poziomym. Wymagana si a poci gni cia/ nacisku nie mo e przekroczy max. 150 N (15 kp).

Miejsca mocowania na suficie, cianie lub nadpro u i bramie musz zagwarantowa bezpieczne zamocowanie nap du. W razie potrzeby

podj

dodatkowe rodki budowlane

(podwieszenia, usztywnienia krzy ulcami, belki poprzeczne, wzmocnienia).

Gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym 230 V 50 Hz zainstalowa oko o 10 - 50 cm obok pó niejszego miejsca monta u g owicy nap du. Zabezpieczenie budowlane – patrz dane techniczne.

Mechaniczne elementy konstrukcyjne bramy powinny odpowiada normom EN 12 604 oraz EN 12 605.

Przy monta u nap du na bramie musz zosta spe nione normy EN 12 453, EN 12 445 i prEN 12 635, przy monta u dodatkowych elementów zabezpieczaj cych (zapora wietlna, listwa stykowa bezpiecze stwa) normy prEN 12 978.

ABON nie odpowiada za usterki techniczne w bramie pod czanej do nap du i pojawiaj ce si podczas u ywania deformacje struktury oraz niew a ciw konserwacj bramy.

78

Przyk ady monta u

Nap d do bram gara owych nadaje si do automatycznego uruchamiania nast puj cych bram przy zastosowaniu podanych rodzajów mocowa :

Brama sufitowa segmentowa

  • -

    mocowanie nadpro owe

  • -

    mocowanie sufitowe

Boczna brama segmentowa

- -

monta monta

wzd u

ciany bocznej

nad otworem drzwiowym

Nap d bramy nie nadaje si do otwierania bram uchylnych przy pomocy silnika.

Przygotowanie do monta u

Nieprawid owy monta mo e prowadzi do powa nych obra e . Nale y przestrzega wszystkich wskazówek monta owych zawartych w niniejszej instrukcji.

Przed monta em nap du nale

y

skontrolowa bram pod k tem funkcjonowania oraz atwo ci

poruszania i nastawi . Napi

cie

spr

yn bramy musi by

tak

ustawione, by mo

na by o w

atwy

sposób otwiera i zamyka r cznie, musi porusza si równomiernie i bez szarpni

bram

.

Unieruchomi mechaniczne blokady bramy.

Wypakowa nap d i oprzyrz dowanie, skontrolowa zakres dostawy. Opakowanie nale y przechowywa w celu odes ania w przypadku naprawy.

Materia y opakowaniowe (np. tworzywa sztuczne) przechowywa poza zasi giem dzieci.

Do opakowania nap du zosta y u yte wy cznie materia y nadaj ce si

do ponownego u ycia. Materia

opakowaniowy usun

zgodnie z

przepisami krajowymi.

Narz dzie

[1]

Trzyma w pogotowiu przedstawione narz dzie.

Zakres dostawy [2-3]

A 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10

Jednostka nap dowa g owica nap du pilot zdalnego sterowania szyna prowadz ca nap du

sanie dolna cz zamkni cie górna cz pas z baty

sa

sa

kr

ek prowadz cy

krzywka w

czaj ca (2x)

antena profil po czeniowy szyna prowadz ca

13

nakr tka zabezpieczaj ca M8

14

ruba z bem sze ciok tnym

M6 x 90

15

nakr tka zabezpieczaj ca M6

16

ruba 8 x 70

17

podk adka 8,4

18

ko ek 10 mm

19

element podwieszany

B

Element podwieszany, komplet

11

ta ma perforowana

12

ruba z bem sze ciok tnym.

M8 x 25

C 20 21 22 23 24 25 26 27

Cz

ci mocuj ce, komplet

k

townik do zawieszania

ruba grzybkowa M8 x 16 nakr tka zabezpieczaj ca M8 nakr tka zabezpieczaj ca M10

ruba 8 x 70 podk adka 8,4 ko ek 10 mm wspornik

Document info
Document views933
Page views1038
Page last viewedWed Jan 18 01:53:55 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments