X hits on this document

978 views

1 shares

4 downloads

0 comments

79 / 96

Sk adanie nap du

Monta

[4]

Element podwieszany (19) skr ci

za pomoc

rub, nie doci

ga

.

[18]

Zaznaczy przenie

rodek skrzyd a bramy i na nadpro e i sufit.

Wo y

ruby z bem

sze

ciok

tnym (12).

[5]

[19] Ustali najwy szy punkt otwieranej bramy.

[6]

Element podwieszany (19)

[20] Nawierci otwory na ko ki.

[7-]

nasun

na szyn

prowadz

nap

du (3).

Profil po czeniowy (9) wsun do ogranicznika.

c

a

[21] K townik do zawieszania (20) zamocowa wspó osiowo do bramy.

[9]

Szyn prowadz c (10) wsun

do ogranicznika.

a

Zachowa 5 - 15 mm [19].

odst p wysoko ci

[10] Nasadzi doln cz zamkni cie (4.2).

sa (4.1) na

[11] Nasadzi górn cz

sa (4.3) we

w a ciwym po o eniu na doln

[22] Przykr ci prowadz

rubami szyn c z k townikami do

zawieszania (20), nakr tki zabezpieczaj ce (22) pocz tkowo przykr ci tylko lekko.

cz

sa .

Wsun

sanie (4) do szyny

prowadz

cej (10).

[12]

[13] 2. profil po czeniowy (9) zamocowa w ten sam sposób, jak 1. profil po czeniowy.

[14]

Kr

ek prowadz cy (6) z pasem

z batym wsun prowadz c (10).

w ostatni

szyn

[23]

Element podwieszany (19)

zacisn

na szynie prowadz

cej

(3), zamocowa otworami (11).

p askowniki z

Po podniesieniu do sufitu za pomoc odpowiednich rodków pomocniczych podeprze nap d i zabezpieczy przed odpadni ciem.

[15]

Wsun

ostatni szyn

prowadz c (10) a ogranicznika.

do

[24-] Nakierowa nap d, p askowniki z otworami ustawi uko nie, w razie potrzeby skróci .

[16] W o y wspornik (27) w szyn prowadz c .

[27] Przymocowa nap d do sufitu.

[17]

Zamocowa kr

ek prowadz cy (6)

z nakr tk zabezpieczaj wsporniku (27). Dokr ci

zabezpieczaj c , a b dzie lekko napr

pas ony.

c (23) na nakr tk z baty

Jeszcze raz skontrolowa mocowania do sufitu i nadpro a [21, 22, 27].

[28] Skontrolowa napi cie pasa z batego, w razie potrzeby skorygowa .

Przy czenie do bramy

W celu przy czenia bramy dostarczane s , w zale no ci od jej typu, odpowiednie zestawy monta owe. Wykona przy czenie bramy zgodnie z instrukcj do czon do zestawu monta owego.

Polski

Uruchomienie sterowania bramy

Wymontowa [29-] Wysun

tarcz pod wietlan szk o ochronne (1.2).

[32]

Wyj

karton z nadajnikiem

r

cznym (2) i anten

(8). Tarcz

pod

wietlan

zatrzasn

ponownie

dopiero po uruchomieniu [62-].

Elementy obs ugowe i

wska nikowe [33]

F1

Potencjometr obrotowy ”Si a zamk.”

F 1 2 3 4 P

2

Potencjometr obrotowy ”Si a otw.” dioda wiec ca (czerwona) przycisk „program“ przycisk ”impuls” dioda wiec ca ”sie ” (zielona) prze cznik dwustanowy

Przy cza zewn trzne [34]

1 2 3

impuls otwarcie cz

ciowe

listwa bezpiecze

stwa/zapora

4 5

wietlna wy cznik awaryjny antena A = antena

E = uziemienie

Przylaczanie anteny [35] Anten (8) przy czy do przy cza zewn trznego (5, lewy zacisk A).

Nieprawid owy zacisk wp ywa negatywnie na odbiór! Przy niekorzystnych warunkach odbioru konieczny mo e by monta anteny zewn trznej. Pytania w zwi zku z tym prosimy kierowa do swojego sprzedawcy.

Podlaczanie do sieci [36] W o y wtyczk sieciow . Zielona

dioda wiec ca „gotowe“ (4) musi

si

wieci

, lampka nap

du miga.

Lampka nap du miga a do skutecznego zako czenia nauki [44].

79

Document info
Document views978
Page views1083
Page last viewedSat Jan 21 11:17:30 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments