X hits on this document

1006 views

1 shares

4 downloads

0 comments

80 / 96

Polski

Pierwsze uruchomienie

Nap du wolno u ywa tylko po

sprz

eniu z bram

. Przy

nieprzestrzeganiu elektronika musi

powróci (reset).

do

ustawienia

zasadniczego

Przed uruchomieniem nap du sprawdzi , czy w obr bie ruchu bramy

nie znajduj si przedmioty.

adni ludzie ani

Samouczenie pilota zdalnego sterowania

Podczas samouczenia pilota nie istnieje jeszcze ochrona przez od czenie mocy.

pilot 1-poleceniowy [71] Najwy szy przycisk na pilocie zdalnego sterowania jest ju fabrycznie zaprogramowany na zdalne sterowanie radiowe. Je eli chcemy zaprogramowa drugiego pilota, nale y post powa jak ni ej (w celu zaprogramowania pilota umie ci jak najbli ej g owicy nap du):

[37]

Krótko przycisn

przycisk

“program” (2) - czerwona dioda

wiec ca (1) miga: w ci gu 20

sekund wcisn

najwy

szy przycisk

na pilocie - czerwona dioda

wieci

wiat em ci g ym (samouczenie jest zako czone).

W przypadku b dów w samouczeniu polecenia radiowe mog ulec ponownemu skasowaniu – patrz u ytkowanie pilota zdalnego sterowania.

4-poleceniowy pilot [70] Najwy szy przycisk na 4-poleceniowym pilocie jest ju fabrycznie zaprogramowany na zdalne sterowanie radiowe. W celu samouczenia innego przycisku pilota lub innego pilota post powa jak ni ej (w celu samouczenia nale y trzyma pilota mo liwie blisko g owicy nap du):

[37]

Krótko przycisn

przycisk

“program” (2) - czerwona dioda

wiec

ca (1) miga: w ci

gu 20

sekund wcisn

jeszcze nie

zaprogramowany przycisk na

pilocie - czerwona dioda

wieci

wiat em ci g ym (samouczenie jest zako czone).

80

W przypadku b dów w samouczeniu polecenia radiowe mog ulec ponownemu skasowaniu – patrz eksploatacja pilota zdalnego sterowania. Przy uruchamianiu kolejnych pilotów powtórzy ten sam proces uczenia, jak przedstawiono powy ej. Informacje na temat trybu wielokana owego pilota znajduj si w ust pie “Eksploatacja pilota zdalnego sterowania”.

Ustawianie krzywki w czaj cej W dostawie obydwie krzywki w czaj ce (A, Z) znajduj si oko o 30 cm od g owicy nap du:

[38] krzywka w czaj ca dla pozycji

bramy ”zamkn.”

=

(Z)

krzywka w czaj ca dla pozycji

bramy ”otw.”

[39] Wcisn

= (A). przycisk “impuls” (3) lub

zaprogramowanego pilota. Drzwi otwieraj si , a krzywka w czaj ca (A) najedzie na w cznik kra cowy w g owicy nap du (1) lub zostanie wyzwolony

jeszcze jeden impuls. Ponownym

impulsem przesun kierunku zamykania.

bram

w

[40]

Wyj

ko ek nap dowy (7.1) i w

krzywk

w

cznika (A) przestawi

w

kierunku bramy.

W

celu

prze o enia krzywka powinna by wysuni g owicy nap du.

w ta

czaj ca na 50 cm

z

Ko ek nap dowy nale y w ten sposób w o y przez jeden z trzech otworów, by wszed wspó rodkowo mi dzy dwa boki z bów.

[41]

Otworzy bram do nowo nastawionej pozycji i skontrolowa

szeroko

otwierania. W razie

potrzeby powtórzy

ustawienie.

[42] Krzywk w czaj c (Z) dla pozycji bramy “zamkn.” ustawi w ten sposób, by brama zamyka a si mo liwie szczelnie.

Je eli podczas zamykania drzwi przylegaj zbyt mocno, nap d poprzez

system zabezpieczania przed przeszkodami prze cza si automatycznie na otwieranie drzwi.

W

tym przypadku

cofn

krzywk

nale y nieznacznie w czaj c (Z).

Ustawienie podstawowe (nauka)

[43]

Elektronik cofn

do pozycji

podstawowej (reset): wcisn

jednocze

nie przyciski „program“

  • (2)

    i „impuls“ (3) - dioda wiec

  • (1)

    zaczyna miga . Gdy dioda

ca

przestanie miga

, cofanie (reset)

jest zako

czone, przyciski mo

na

zwolni

. Lampka nap

du zaczyna

teraz szybko miga sygnalizuj ten sposób, e nale y przeprowadzi nauk .

c

w

[44]

Za pomoc pilota lub przycisku

“impuls” (3) bram

przesun

z

pozycji zamkni

tej co najmniej dwa

razy bez zatrzymywania w obydwa po o enia ko cowe: sterowanie uczy si przy tym drogi dla mi kkiego wybiegu nap du jak

równie maksymalnego silnika wymaganego do

pr od

du dla czenia

mocy (= zabezpieczenie przed

przeszkodami). Zatrzasn ochronne.

szk o

Je eli lampka nap du podczas nauki miga wolno, oznacza to, e na torze ruchu bramy znajduje si trudne do pokonania miejsce. Po kontroli nastawienia bramy i usuni ciu przeszkody nale y powtórzy ustawienie podstawowe.

Kontrola zabezpieczenia przed

przeszkodami Zabezpieczenie przed przeszkodami jest urz dzeniem chroni cym przed zakleszczeniem, maj cym zapobiega zranieniom spowodowanym przez zamykaj c si bram (statyczna si a od czaj ca 150 N).

musi

zatrzyma

si

automatycznie i

cofn

o oko o.

30

cm, gdy napotka

na opór. Przy otwieraniu musi

stan

automatycznie, gdy jest

zatrzymywana.

[45]

Przeprowadzanie próby: Bram zatrzyma z zewn trz obydwoma r kami na wysoko ci bioder. Przy zamykaniu brama

Po wy czeniu si owym lampka nap du miga a do nast pnego impulsu lub polecenia radiowego.

Document info
Document views1006
Page views1111
Page last viewedTue Jan 24 11:56:03 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments