X hits on this document

942 views

1 shares

4 downloads

0 comments

81 / 96

Eksploatacja

Ustawienia dodatkowe

Wszystkie osoby u ywaj ce bramy nale y wdro y w poprawn i bezpieczn obs ug . Na kraw dziach zamykaj cych i elementach mechanicznych bramy istnieje niebezpiecze stwo zgniecenia i obci cia. Bram nale y otwiera i zamyka tylko wtedy, gdy obszar wychylenia jest w zasi gu wzroku i nie znajduj si tam adne osoby.

Nap d jest dostarczany w fabrycznym ustawieniu podstawowym, wszystkie wy czniki prze cznika dwustanowego (P) znajduj si w po o eniu “wy .”. W razie potrzeby za pomoc potencjometrów obrotowych (F1, F2) i prze cznika dwustanowego (P) mo na przeprowadzi nast puj ce ustawienia dodatkowe:

[49] Zabezpieczenie przed przeszkodami (F1, F2)

Eksploatacja pilota

Pilota przechowywa z dala od dzieci. Uruchamia go tylko wtedy, gdy obszar w pobli u bramy jest w zasi gu wzroku. Nale y obserwowa poruszaj c si bram i nie dopuszcza ludzi, a do ca kowitego otwarcia lub zamkni cia bramy.

Tryb 1-kana owy [46] Pierwszy przycisk jest wyuczony.

Czas wczesnego ostrzegania (P, prze cznik 3)

Automatyka zamykania (P, prze cznik 5)

Czas wiecenia (P, prze cznik 6)

Wybieg mi kki w kierunku zamykania (P, prze cznik 7 i 8)

Funkcja wej cia “listwa bezpiecze stwa/zapora wietlna” (P, prze cznik 1 i 2).

Czas otwarcia cz (P, prze cznik 4)

ciowego

Tryb wielokana owy [47] Tryb 2-kana owy:

Ustawianie zabezpieczenia przed

przeszkodami

Wyuczy pierwszy, drugi lub dowolny przycisk.

Tryb 3-kana owy: Wyuczy pierwszy, drugi, trzeci lub dowolny przycisk.

Tryb 4-kana owy: Wyuczy pierwszy, drugi , trzeci i czwarty przycisk.

Kasowanie wszystkich wyuczonych zdalnych polece

(tylko w razie konieczno ci) [48] Przycisk “program” (2) przyciska co najmniej 3 sekundy. Czerwona dioda wiec ca (1) miga wtedy szybko przez 2 sekundy i ga nie – teraz procedura kasowania zosta a zako czona (czas trwania ok. 5 s). Wszystkie wyuczone dane s kasowane.

Si

potrzebn

do otwarcia i zamkni

cia

bramy mo na nastawi za pomoc potencjometrów obrotowych “Si a zamkn.” (F1) i “Si a otw.” (F2). Si a jest ustawiona fabrycznie na warto minimaln i w normalnym wypadku nie nale y jej zmienia . W tym po o eniu brama b dzie si lekko przesuwa , nie zatrzyma si ani nie zmieni kierunku przesuwu, chyba e natrafi na przeszkod .

Przed zmian ustawienia bram nale y najpierw sprawdzi pod k tem swobody ruchu i dzia ania i lepiej ustawi .

W razie potrzeby zabezpieczenie przed przeszkodami mo na ustawi wy ej:

[50] Obracaj c rubokr tem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara sprawdzi , czy oba potencjometry obrotowe (F1 i F2) s ustawione na warto minimaln .

[51] Potencjometrami F1 i F2 zwi ksza warto ci nastawcze, a brama zacznie si prawid owo przesuwa w obydwa po o enia ko cowe. Maksymalne dopuszczalne warto ci zgodnie z normami EN 12 453 oraz EN 12 445 nale y zmierzy za pomoc przyrz du mierniczego i nie wolno ich przekracza .

Je eli fabryczne nastawienie podstawowe potencjometrów obrotowych F1 i F2 ulegnie zmianie, to

Polski

wyst puj ce kraw dziowe si y przy zamykaniu bramy nale y zmierzy , patrz krok pracy [51]. Je eli dopuszczone norm warto ci zostan

przekroczone, to nale y zainstalowa stosowa dodatkowe urz dzenia

i

zabezpieczaj ce (np. zapor listw zabezpieczaj c ).

wietln

,

Ustawianie czasu wczesnego

ostrzegania Czas wczesnego ostrzegania okre la moment, w którym wiat o ostrzegawcze zapali si przed ka d prac silnika (ustawienie fabryczne: 0 sekund).

[52] Czas wczesnego ostrzegania ustawi prze cznikiem 3:

Po o enie “w .” Po o enie “wy .”

=

4s

=

0 s.

Ustawianie czasu otwarcia

cz ciowego Czas otwarcia cz

ciowego okre

la

moment, w którym brama zatrzyma si

w

po o eniu otwarcia cz

ciowego po

przesuni

ciu z pozycji zamkni

tej.

W celu cz

ciowego otwarcia bramy

nale y albo przy czy przyrz d steruj cy (np. przycisk cienny) do przy cza zewn trznego “otwieranie

cz

ciowe”

(2)

lub

zaprogramowa

przycisk

na

pilocie.

W

tym

celu

nacisn

krótko

dwa

razy

przycisk

“program”

(2),

czerwona dioda krótko dwa razy:

wiec ca (1) miga w ci gu 20 sekund

wcisn pilocie

-

jeszcze nie zaj ty przycisk na czerwona dioda wieci wiat em

ci

g ym,

pilot

jest

teraz

prawid owo

wyuczony. [53] Czas otwierania cz

ciowego

nale y nastawi przy u yciu prze cznika 4: Otworzy zamkni t bram w po o eniu prze cznika „wy .“ w

trybie krokowym. Po osi

gni ciu

wymaganego otwarcia

cz

ciowego zatrzyma

bramy i prze czy po o enie „w .“.

prze

nap d cznik 4

w

W celu zmiany nastawionego

czasu otwarcia cz

ciowego najpierw

nale po o

y prze czy prze enie “wy .”, a nast

cznik 4 w pnie, jak opisano

powy

ej,

ponownie

w

po o

enie

“w .”.

81

Document info
Document views942
Page views1047
Page last viewedWed Jan 18 14:45:25 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments