X hits on this document

940 views

1 shares

4 downloads

0 comments

82 / 96

Polski

Ustawianie automatyki zamykania Automatyka zamykania to funkcja sterowania, umo liwiaj ca automatyczne przesuwanie bramy z pozycji otwartej do pozycji zamkni tej. Moment zamkni cia mo na dowolnie nastawia prze cznikiem 5 (od 2 s do max. 8,5 min). W ustawieniu fabrycznym automatyka zamykania jest wy czona, prze cznik 5 znajduje si w po o eniu “wy .”.

Automatyk zamykania mo na u ywa tylko po zainstalowaniu dodatkowych elementów zabezpieczaj cych (zapora wietlna/ listwa bezpiecze stwa) [58-].

[54]

Automatyk zamykania ustawi

prze cznikiem 5:

drzwi przesun

do pozycji

otwartej. Po osi gni czasu otwarcia prze

ciu danego cznik 5

prze

czy

w po o

enie “w .”, brama

przesunie si do pozycji zamkni tej. Nastawiony czas zostanie zachowany.

W celu zmiany ustawionego czasu otwarcia nale y najpierw prze czy prze cznik 5 w po o enie “wy .”, a nast pnie, jak opisano powy ej, ponownie w po o enie “w .”. Jest to tak e potrzebne po zresetowaniu.

Ustawianie czasu wiecenia Czas wiecenia to przedzia czasu, w

czasie którego b dzie si

wieci

 • o

  wietlenie nap du

pracy silnika. Czas dowolnie nastawia

po zako czeniu wiecenia mo na prze cznikiem 6

(od

2

s

do

max.

8,5

min).

W

ustawieniu

fabrycznym

czas

wiecenia

wynosi

2

minuty, prze cznik po o eniu “wy .”.

6

znajduje

si

w

[55]

Czas wiecenia ustawi

prze cznikiem 6:

Uruchomi

silnik i

przesun

w po o

(otw./zamkn.).

Po

bram enie ko

cowe

osi

gni

ciu

danego czasu wiecenia prze cznik 6 prze czy w po o enie “w .”, nastawiony czas zostanie zachowany.

W celu zmiany ustawionego czasu wiecenia nale y najpierw prze czy prze cznik 6 w po o enie “wy .”, a nast pnie, jak opisano powy ej, ponownie w po o enie “w .”. Jest to tak e potrzebne po zresetowaniu.

82

Ustawianie wybiegu mi kkiego Wybieg mi kki to funkcja sterowania, umo liwiaj ca przesuwanie bramy do pozycji zamkni tej na mniejszej pr dko ci obrotowej silnika. Czas wybiegu mi kkiego mo na ustawi prze cznikami 7 i 8. Fabrycznie jest on ustawiony na 3 sekundy, obydwa prze czniki znajduj si w po o eniu “wy .”.

[56] Czas wybiegu mi kkiego ustawi prze cznikiem 7 i 8:

Prze

cznik 7

Prze

cznik 8

Czas

Przy cze “wy cznik awaryjny” (4) Do tego wej cia mo na przy czy wy cznik awaryjny (zabezpieczenie drzwi wej ciowych lub uderzeniowy

wy cznik awaryjny): [60] Odblokowa , wyj

i przechowa

wtyczk typu Western z zielonym mostkiem. Zamontowa wy cznik awaryjny i pod czy za pomoc wtyczki typu Western. Sprawdzi dzia anie: Je li wy cznik awaryjny w czy si podczas ruchu bramy, silnik musi si natychmiast wy czy .

wy .

wy .

3s

wy .

w.

6s

w.

wy .

1,5 s

w.

w.

0s

 • O

  wietlenie dodatkowe

Dodatkowe przy cza bezpiecze stwa

[57] W stanie dostawy do przy czy zewn trznych “wy cznik awaryjny” (4) i “listwa bezpiecze stwa/zapora wietlna” (3) s w o one zmostkowane wtyczki typu Western (4 = zielona, 3 = ó ta).

Przy czenie dodatkowego

 • o

  wietlenia mo e zosta dokonane

przez wykwalifikowanego elektryka.

Dodatkowo do o wietlenia nap du (40 W) mo na przy czy dodatkowe

 • o

  wietlenie max. 60 W (oprócz

jarzeniówek).

[61] Dodatkowe o wietlenie przy czy na zaciskach 1 i 2 ( wiat o) równolegle do o wietlenia nap du.

Przy cze “listwa bezpiecze stwa/

zapora wietlna” (3) Do tego wej cia mo na przy czy element zabezpieczaj cy (listwa stykowa bezpiecze stwa lub zapora wietlna):

[61] Ob o enie przy czy

Zaciski 1 - 6 i 10 - 18 listew zaciskowych elektroniki silnika s przy czone fabrycznie (= ob o enie standardowe).

Zacisk Przy cza standardowe

1

wiat o 230 V AC,

L w czony, zabezpieczony

2

wiat o 230 V AC, N

3

transformator pierwotny

230 V AC, L zabezpieczony

4

transformator pierwotny

230 V AC, N

5

sie N 230 V AC

6

sie L 230 V AC

7

(nieob o ony)

10

transformator wtórny - 24 V AC

11

transformator wtórny GND

12

transformator wtórny + 24 V AC

13

silnik (- przy nabiegu)

14

silnik (+ przy nabiegu)

15

wy cznik kra cowy OTW.

16

wy cznik kra cowy OTW.

17

wy cznik kra cowy ZAMKN.

18

wy cznik kra cowy ZAMKN.

Przy cza dodatkowe

8

wiat o ostrzegawcze 230 V AC,

L w czony, zabezpieczony

9

wiat o ostrzegawcze

230 V AC, N

19

0 woltów

20

antena

Sprawdzi dzia anie: je li element zabezpieczaj cy w czy si podczas dosuwania bramy, brama musi si zatrzyma i ca kowicie cofn .

Element zabezpieczaj cy

Prze cznik 1

Prze cznik 2

Wej cie stykowe- zapory wietlnej

wy .

wy .

Ocena listwy bezpiecze stwa za pomoc 8,2 kOhm

w.

wy .

Optyczna listwa bezpiecze stwa

w.

w.

(Nastawienie niedopuszczalne)

(wy .)

(w .)

[58]

Odblokowa , wyj

i przechowa

wtyczk

typu Western z

ó tym

pomoc

wtyczki

typu

Western.

[59] Funkcj elementu zabezpieczaj cego wybra prze cznikiem 1 i 2.

za

mostkiem. Zamontowa element zabezpieczaj cy i pod

czy

Document info
Document views940
Page views1045
Page last viewedWed Jan 18 12:36:53 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments