X hits on this document

984 views

1 shares

4 downloads

0 comments

83 / 96

Polski

Test automatyczny

Sterowanie b dzie automatycznie testowane

  • -

    po w czeniu (test w czenia)

  • -

    po ka dej pracy silnika

  • -

    co 4 godziny w stanie spoczynku

B dy wykryte podczas testu automatycznego s sygnalizowane miganiem czerwonej diody wiec cej lub lampki nap du, patrz poni sza tabela. Do blokady sterowania (nie s przyjmowane adne polecenia) dojdzie tylko wtedy, gdy 2 kolejne testy automatyczne rozpoznaj ten sam b d.

Kompletny test automatyczny b dzie ponownie przeprowadzany przy w czonej blokadzie po up ywie ok. 5 min. Je li nie wyka e on adnego b du, blokada zostanie automatycznie zlikwidowana.

Kontrola nap du - Sygnalizowanie

b dów za pomoc czerwonej diody zdalnego sterowania

Przekroczenie czasu pracy

Podczas pracy silnika

2 x miganie przerwa 2 x miganie 3 x miganie przerwa 3 x miganie

Próba w amania

Przesuni cie bramy z po o enia ko cowego "ZAMKN." przy wyuczonym posuwie Podczas pracy silnika

Pomiar pr du 1

4 x miganie przerwa 4 x miganie

Pomiar pr du 2

Test automatyczny

4 x miganie przerwa 4 x miganie

Wej cie bezpiecze stwa (zapora wietlna)

Test automatyczny

5 x miganie przerwa 5 x miganie

ROM/RAM zgodnie z VDE 0801

Test automatyczny

6 x miganie przerwa 6 x miganie

EEPROM prawid owa czytelna

Test automatyczny

7 x miganie przerwa 7 x miganie

Test

Test/Wyzwalanie

Wskazanie w

alarmu

przypadku b du

Test przeka nika /

Test automatyczny

1 x miganie

tyrystora

przerwa

1 x miganie

Skutek b du

Wskazywana jest

mo

liwo

b

du.

Znikanie meldunku b du Po kolejnym wyzwoleniu impulsu

Funkcja sterowania

jest w pe ni zachowana

Nap

d zatrzymuje si

po przekroczeniu max.

Po kolejnym wyzwoleniu impulsu

czasu pracy

Sterowanie zwrotne

Po 1 min lub po

nap du w kierunku

kolejnym wyzwoleniu

"ZAMKN."

impulsu

Nap d zatrzyma si , gdy w 1. sekundzie biegu silnika nie zostanie zmierzony pr d minimalny Sterowanie zablokowane (przeka nik wy ., nie s przyjmowane adne

Po kolejnym wyzwoleniu impulsu

Po kolejnym te cie automatycznym lub cofni ciu sterowania (reset)

polecenia) Sterowanie zablokowane (sterowanie wy ., nie s przyjmowane adne polecenia) Sterowanie zablokowane (sterowanie wy ., nie s przyjmowane adne polecenia) Sterowanie zablokowane (sterowanie wy ., nie s przyjmowane adne polecenia)

Po kolejnym te cie automatycznym lub cofni ciu sterowania (reset)

Po kolejnym te cie automatycznym lub cofni ciu sterowania (reset)

Po kolejnym te cie automatycznym lub cofni ciu sterowania (reset)

Kontrola nap d

u - Sygnalizowanie ostrze e za pom

oc lampki nap du

Test

Ustawienie podstawowe Przeszkoda przy dosuwie automatycznym Od czanie mocy

Próba w amania

Test/Wyzw alarmu Reset

alanie

Wskazanie w przypadku b Miganie (1 Hz)

Od czenie mocy na

Miganie

dosuwie automatycznym (0,5 Hz)

Przy przerwie w

Miganie

dop ywie pr du podcza pracy silnika Od czenie w razie napotkania przeszkody

s

(0,5 Hz)

Miganie (0,5 Hz)

Przesuni cie bramy z po o enia ko cowego "ZAMKN." przy

3 x miganie przerwa 3 x miganie

du

Skutek b du

Przeprowadzi nauk

Automatyka zamykania ju nie dzia a Funkcja sterowania jest w pe ni zachowana Funkcja sterowania jest w pe ni zachowana Sterowanie zwrotne nap du w kierunku "ZAMKN."

Znikanie meldunku b du Po prawid owym przeprowadzeniu nauki Po kolejnym wyzwoleniu impulsu

Po kolejnym wyzwoleniu impulsu

Po kolejnym wyzwoleniu impulsu

Po 1 min lub po kolejnym wyzwoleniu impulsu

wyuczonym posuwie

83

Document info
Document views984
Page views1089
Page last viewedSat Jan 21 19:56:58 UTC 2017
Pages96
Paragraphs7577
Words55750

Comments